Министерски съвет
брой: 33, от дата 17.4.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 51 от 12 април 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51
ОТ 12 АПРИЛ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи (МВР) за 2018 г. в размер 2 997 000 лв. за обезпечаване на сключен от МВР договор с предмет „Разширение на системите за публичен частен ключ, изградени за обслужване на процеса на издаване на документи за самоличност с електронен носител, включително изграждане на единна точка за контакт (SPOC) и връзка с ICAO – PKD върху системата за граничен контрол“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. по „Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи“, бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи да извърши налагащите се по чл. 1 промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3963