Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 33, от дата 17.4.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.27


Наредба за допълнение на Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари

 

Наредба за допълнение на Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари (обн., ДВ, бр. 67 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2003 г., бр. 97 от 2005 г., бр. 95 от 2006 г., бр. 11 от 2012 г. и бр. 31 от 2016 г.)
Параграф единствен. В чл. 5 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ чрез оправомощени длъжности лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 7, ал. 3, т. 4, букви „а“ и „г“ в Министерството на правосъдието за лицата, които са български граждани.
(6) За имоти на територията на Република България документите по ал. 2, т. 4, буква „й“ не се представят, като проверката за липсата на тежести се извършва служебно.“
Министър:Ивайло Московски
3872