Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 33, от дата 17.4.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.27


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 12 и 67 от 2007 г., бр. 16 от 2010 г.; попр., бр. 18 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2011 г., бр. 87 от 2013 г., бр. 76 от 2015 г. и бр. 76 от 2017 г.; попр., бр. 77 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 15, ал. 1, т. 5 след думите „в оригинал“ се поставя точка и се създава изречение второ: „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез оправомощени длъжности лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 12, ал. 3 в Министерството на правосъдието за заявените преподаватели, които са български граждани.“
§ 2. В чл. 38, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „представя в ИА „АА“ се заменят с „подава заявление в седалището на ИА „АА“ или в регионално звено на ИА „АА“, към което прилага“.
2. Точки 1 и 3 се отменят.
3. Създава се нова алинея 4:
„(4) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва служебна проверка за регистрация на превозните средства в регистъра на пътните превозни средства, воден в Министерството на вътрешните работи.“
4. Алинеи 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
Министър:Ивайло Московски
3871