Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 33, от дата 17.4.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.25


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници (обн., ДВ, бр. 109 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 50 и 95 от 2000 г., бр. 30 от 2002 г., бр. 107 от 2003 г., бр. 29 и 111 от 2004 г., бр. 23 и 58 от 2005 г., бр. 46 и 99 от 2006 г., бр. 103 от 2007 г., бр. 73 от 2011 г., бр. 13 и 69 от 2012 г. и бр. 67 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „съответното“ и „по регистрация на превозвача“ се заличават, а след думите „регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се поставя запетая и се добавят думите „в което посочват ЕИК/БУЛСТАТ и към което“.
2. Точки 1, 2 и 3 се отменят.
3. В т. 4 след думите „ръководителя на транспортната дейност“ се поставя точка и се създава изречение второ: „Не се изисква представянето на договор, когато той е сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва служебна проверка за сключен трудов договор в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомленията за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите.“
4. В т. 5 след думите „ръководителя на транспортната дейност“ се поставя точка и се създава изречение второ: „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез оправомощени длъжности лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 в Министерството на правосъдието, когато заявеният ръководител на транспортната дейност е български гражданин.“
5. Точка 6 се отменя.
6. В т. 7 накрая в скоби се добавят думите „приложение № 4а“.
7. Точки 9 и 10 се отменят.
8. Създават се т. 11 и 12:
„11. списък с данни на лицата по чл. 3, ал. 2 (приложение № 4б);
12. копие на писмен договор, уреждащ правоотношенията му с лицата по чл. 3, ал. 2.“
§ 2. Създава се чл. 9б:
„Чл. 9б. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва служебна проверка за регистрация на превозните средства в регистъра на пътните превозни средства, воден в Министерството на вътрешните работи.“
§ 3. Приложение № 4 към чл. 9 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 9
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
ЧРЕЗ
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА РЕГИОНАЛНОТО ЗВЕНО
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
ГР. .......................
З А Я В Л Е Н И Е
за извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация
за извършване на таксиметров превоз на пътници
От .................................................................................................................................................................................. -
управител на .................................................................................................................................................................,
община: ......................................................................., населено място: .....................................................................,
адрес: ............................................................................................................................................................................,
тел.: ..........................................................................., ЕИК ..........................................................................................,
с ръководител на транспортна дейност ………………………………………..............................................................,
ЕГН …………………., притежаващ удостоверение за професионална компетентност серия ............., № .............
Прилагам следните документи:
1. Договор за назначаване на ръководителя на транспортната дейност (договор не се прилага в случаите по чл. 9, т. 4, изр. 2).
2. Свидетелство за съдимост на ръководителя на транспортната дейност (свидетелство не се прилага в случаите по чл. 9, т. 5, изр. 2).
3. Списък на автомобили за вписване в списъка към удостоверението за регистрация за таксиметров превоз на пътници по образец – приложение № 4а към чл. 9, т. 7 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.
4. Списък с данни на водачите, които ще осъществяват таксиметрова дейност от мое име, но за своя сметка, по образец – приложение № 4б към чл. 9, т. 11 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.
5. Копия на писмени договори с водачите, които ще извършват дейността от мое име, но за своя сметка (ако е приложимо).
6. Копие на документ (договор за наем, договор за лизинг или др.), удостоверяващ съгласието на собственика на автомобила да бъде вписан в списъка към удостоверението за регистрация (в случаите, когато автомобилът не е собственост на превозвача).
Представям настоящото заявление и приложените към него документи, за да бъде извършена регистрация и издадено удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Дата: ……………………..                                                                                   Заявител: …………………………………
(подпис и печат)
Служителят ………………………………....................................…… на длъжност …………………………...................
извърших проверка за комплектуване на заявлението с изискваните документи и
[ ] не установих пропуски;
[ ] установих, че:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се прилагат към заявлението.
Заявител: ……………..……….……                                                                        Служител: ……..…………………….
(подпис, печат)                                                                                                                    (подпис)
§ 4. Създава се приложение № 4а към чл. 9, т. 7:
„Приложение № 4а
към чл. 9, т. 7
С П И С Ъ К
НА АВТОМОБИЛИ ЗА ВПИСВАНЕ В СПИСЪКА КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
за извършване на таксиметров превоз
От ...................................................................................................................................................................................,
управител на ......................................................................................, ЕИК.....................................................................,
община: ............................................................................, населено място: .................................................................,
адрес: .............................................................................................................................................................................
Прилагам следния списък с автомобили за вписване в списъка към удостоверението за регистрация за таксиметров превоз на пътници:

№ по ред
Рег. №
Рама №
Марка
Модел
Дата на първа регистрация
1
…….
…….
…….
…….
…….

Дата: ……………….                                                                                          Заявител: …………………………………
(подпис и печат)
§ 5. Създава се приложение № 4б към чл. 9, т. 11:
„Приложение № 4б
към чл. 9, т. 11
С П И С Ъ К
С ДАННИ НА ВОДАЧИТЕ ЗА ВПИСВАНЕ В СПИСЪКА КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
за извършване на таксиметров превоз
От ...................................................................................................................................................................................,
управител на ............................................................................., ЕИК ..............................................................................,
община: ......................................................................., населено място: ........................................................................,
адрес: .............................................................................................................................................................................
Прилагам следния списък с данни на водачите, които ще осъществяват таксиметрова дейност от мое име, но за своя сметка, за вписване в списъка към удостоверението за регистрация за таксиметров превоз на пътници:

№ по ред
Трите имена на водача
ЕГН
№ на УВЛТА
Договор №/Дата
1
…….
…….
…….
…….

Дата: ……………….                                                                                    Заявител: …………………………………
(подпис и печат)
Министър:Ивайло Московски
3692