Висш съдебен съвет
брой: 33, от дата 17.4.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.18


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация

 

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация (обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2011 г. и бр. 79 от 2014 г.)
§ 1. Наименованието се изменя така:
„Правилник за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация“.
§ 2. В чл. 2 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
§ 3. В чл. 6 накрая думите „и осъществяване функции на Европейски документационен център“ се заличават.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „младши съдия“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „младши прокурор“ се поставя запетая и се добавя „младши следовател“.
2. В т. 2 думите „чл. 186а от Закона за съдебната власт“ се заменят с „чл. 259, ал. 1 от Закона за съдебната власт“.
3. В т. 3 след думите „съдебни служители“ се поставя запетая и се добавя „съдебни заседатели“.
4. Точка 4 се изменя така:
„4. обучение за развитие на езикови умения и ползване на правна терминология;“.
5. В т. 6 думата „дистанционно“ се заменя с думата „електронно“.
6. Точка 7 се отменя.
7. Точка 8 се изменя така:
„8. текущо проучване и оценка на нуждите от обучение;“.
8. В т. 12 думите „дейността на Лисабонската мрежа на Съвета на Европа“ се заличават.
§ 5. В чл. 8 ал. 3 се изменя така:
„(3) Останалите двама представители на Висшия съдебен съвет се избират с решение на пленума по предложение на съответната колегия, по един от съдийската и прокурорската колегия.“
§ 6. Член 10 се изменя и допълва така:
„Чл. 10. (1) Изборен член на управителния съвет може да бъде освободен от представлявания орган:
1. при подаване на оставка;
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
3. когато бъде освободен като член на Висшия съдебен съвет – за представителите на Висшия съдебен съвет, по предложение на министъра на правосъдието за представителя на Министерството на правосъдието;
4. при тежко нарушение или системно неизпълнение на задълженията.
(2) Освобождаването на изборен член на управителния съвет се извършва с мотивирана заповед на министъра на правосъдието – за представителя на Министерството на правосъдието, или с решение на пленума на Висшия съдебен съвет по предложение на съответната колегия – за представителите от квотата на Висшия съдебен съвет.
(3) В случаите на ал. 1 представляваният орган в едномесечен срок избира нов член на управителния съвет.“
§ 7. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „назначава“ се заменя с „избира“.
2. В т. 2 накрая се добавя „и годишен каталог“.
3. В т. 8 думата „годишния“ се заменя с „годишен“.
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо думите „не по-късно от 7“ се заменят с „не по-късно от 5“ и се добавя изречение четвърто: „Поканата и писмените материали се предоставят на членовете на управителния съвет на хартиен носител или по електронен път.“
2. В ал. 4, изречение последно след думите „При невъзможност“ се добавя „на председателя“.
§ 9. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) Директорът участва по право, а заместник-директорите и главният секретар могат да участват в заседанията без право на глас.“
§ 10. В чл. 16 след думите „решенията по чл. 11, ал. 1, т. 1 – 4“ се добавя „и предложението по чл. 263 от Закона за съдебната власт“.
§ 11. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Националният институт на правосъдието се управлява и представлява от директор. В дейността си директорът се подпомага от двама заместник-директори.
(2) За директор и заместник-директор на Националния институт на правосъдието може да бъде избрано лице, което:
1. има висше юридическо образование и юридическа правоспособност;
2. притежава високи професионални и нравствени качества и практически опит в съдебната система;
3. отговаря на изискванията за стаж по чл. 164, ал. 7 от Закона за съдебната власт за директор и на изискванията за стаж по чл. 164, ал. 5 от Закона за съдебната власт за заместник-директор;
4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер с наложено наказание лишаване от свобода или лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност.“
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „назначаване“ се заменя с „избор“.
2. Съдават се ал. 4 и 5:
„(4) Заместник-директорите се избират и освобождават от управителния съвет по предложение на директора за срока на неговия мандат.
(5) С решението за избиране управителният съвет определя на директора І ранг, а на заместник-директорите от ІІ до І ранг съобразно ранговете за съдебен служител.“
§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „изпълнява“ се заменя с „ръководи“;
б) в т. 2 след думата „организира“ се добавя „и ръководи“;
в) в т. 3 основният текст се изменя така: „представя за приемане или одобрение от управителния съвет“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „и на главния секретар“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Функциите на директора в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-директор.“
§ 14. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Заместник-директорите получават основно месечно възнаграждение, равно на възнаграждението на съдия в апелативен съд.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 15. Член 22 се отменя.
§ 16. Член 23 се включва в глава четвърта „Организационна структура“ и се изменя така:
„Чл. 23. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на Националния институт на правосъдието, като:
1. осигурява организационната връзка между директора и администрацията на Националния институт на правосъдието;
2. отговаря за подготовката на заседанията на управителния съвет;
3. организира разпределението на задачите между административните звена и изпълнението на задълженията на служителите;
4. създава условия за законосъобразна и ефективна работа на администрацията;
5. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
6. отговаря за управлението на административната дейност;
7. осъществява общо ръководство по отношение на човешките ресурси, финансовата и стопанската дейност;
8. контролира спазването на реда за документооборота, деловодната и архивната дейност;
9. осигурява прозрачност и публичност на дейността на администрацията и организира процеса по осигуряване достъпа до информация, когато такъв е разрешен;
10. представя на директора на Националния институт на правосъдието за одобряване щатните разписания и длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
11. изпълнява и други задачи, възложени му от директора.
(2) При отсъствие на главния секретар директорът на Националния институт на правосъдието със заповед определя негов заместник от служителите в администрацията.“
§ 17. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „програмно и административно направление“ се заменят със „специализирана и обща администрация“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В специализираната администрация се включват звената, които осъществяват учебната дейност на Националния институт на правосъдието.“
3. В ал. 3 думите „Административното направление включва“ се заменят с думите „В общата администрация се включват“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Финансовият контрольор е пряко подчинен на директора и осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, като:
1. осъществява предварителен и текущ вътрешен финансов контрол за законосъобразност при поемане на задължение и извършване на разход;
2. изразява мнение относно законосъобразност на решения или действия, свързани с разпореждане с активи и средства;
3. прави предложения и отговаря за изграждането и въвеждането на системи за финансово управление и контрол по отношение на средствата, получени от републиканския бюджет;
4. развива и актуализира системите за финансово управление и контрол съобразно целите на Националния институт на правосъдието;
5. оказва методическа помощ за прилагане на системите за финансово управление и контрол.“
§ 18. В чл. 25 думата „направленията“ се заменя с „администрацията“.
§ 19. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „кандидатите за младши съдии“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „младши прокурори“ се добавя „и младши следователи“, а след думите „младшите съдии“ съюзът „и“ се заменя със запетая и се добавя „младши следователи“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Участниците в учебните курсове и програми се командироват по установения ред от съответните административни ръководители.“
§ 20. В чл. 29, ал. 1 думата „утвърждават“ се заменя с „приемат“, а след думите „след съгласуване с“ се добавя „пленума на“.
§ 21. В чл. 30, ал. 1 след думите „или на решение на“ се добавя „съответната колегия на“.
§ 22. В чл. 33 ал. 2 се изменя така:
„(2) За нарушаване на реда и организацията на учебния процес се уведомяват административният ръководител и съответната колегия на Висшия съдебен съвет или съответно министърът на правосъдието.“
§ 23. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) По решение на управителния съвет участниците в учебните курсове и програми от задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младшите следователи, както и в задължителния курс при първоначално назначаване в органите на съдебна власт, които грубо нарушават реда и организацията на учебния процес и/или не са присъствали на повече от 10 % от планираните продължителност или обем на курса без уважителна причина:
1. се отстраняват от съответния курс или не получават свидетелство за участие в него;
2. възстановят разходите по обучението, направени от Националния институт на правосъдието за съответния курс;
3. уведомяват се административните им ръководители, както и комисия „Професионална етика“ към съответната колегия на Висшия съдебен съвет.
(2) Участниците в квалификационни курсове (текуща квалификация), за които е установено, че отсъстват без уважителни причини и/или грубо нарушават реда и организацията на учебния процес, и/или не са положили най-малко един подпис в присъствените списъци, въз основа на разпореждане на директора не получават удостоверение, възстановяват разходите за обучението, уведомява се административният им ръководител и комисия „Професионална етика“ към съответната колегия на Висшия съдебен съвет или съответно министърът на правосъдието.“
§ 24. Член 34а се изменя така:
„Чл. 34а. Управителният съвет приема вътрешни правила за учебната дейност, с които урежда организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите и оценяването на постоянните преподаватели за периода, през който са командировани в Националния институт на правосъдието.“
§ 25. В заглавието на раздел II след думите „младши съдии“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „младши прокурори“ се добавя „и младши следователи“.
§ 26. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Висшият съдебен съвет“ се заменят със „Съответната колегия на Висшия съдебен съвет“, а след думите „младши съдии“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „младши прокурори“ се добавя „и младши следователи“.
2. В ал. 2 след думите „Решението на“ се добавя „съответната колегия на“.
3. В ал. 3 след думите „младши съдии“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „младши прокурори“ се добавя „и младши следователи“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) През време на обучението кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи получават ежемесечно сумата по чл. 258, ал. 1 от Закона за съдебната власт в размер на седемдесет на сто от основното възнаграждение на младши съдия, младши прокурор и младши следовател за сметка на бюджета на съдебната власт чрез Националния институт на правосъдието.“
5. Създава се нова ал. 5:
„(5) Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване и застраховането срещу злополука на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи за периода на обучението им по чл. 249, ал. 1, т. 1 са за сметка на бюджета на съдебната власт.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Разходите за обучението са за сметка на Националния институт на правосъдието.“
§ 27. Член 36 се изменя и допълва така:
„Чл. 36. (1) Обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в Националния институт на правосъдието се осъществява при спазване на правилата по чл. 258б, предл. първо от Закона за съдебната власт.
(2) По време на обучението на обучаваните се поставя текуща оценка, която се формира от участието им в учебните занятия и резултатите от възложените им писмени работи. Оценката съдържа и описателна част, в която постоянните преподаватели изразяват впечатлението си от придобитите от курсиста знания и умения.
(3) В края на обучението кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи полагат писмен и устен практически изпит, които се оценяват по шестобалната система. Изпитите се провеждат при спазване на правилата по чл. 258б, предл. второ от Закона за съдебната власт.
(4) За успешното завършване на задължителното първоначално обучение Националният институт на правосъдието издава на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младшите следователи свидетелство, съдържащо текущата оценка и оценките от изпитите, което се изпраща на съответната колегия на Висшия съдебен съвет и на административните ръководители на съответните органи на съдебната власт и се взема предвид при по-нататъшното им атестиране.“
§ 28. Член 36а се отменя.
§ 29. В чл. 37 след думите „младшите съдии“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „младшите прокурори“ се добавя „и младшите следователи“.
§ 30. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Националният институт на правосъдието предоставя методическа помощ на магистрати – наставници, като:
1. провежда специализирани обучения за магистратите – наставници;
2. организира годишни срещи на магистратите – наставници, постоянните преподаватели и кандидатите за младши магистрати;
3. запознава кандидатите за младши съдия, младши прокурор и младши следовател с функциите на наставника;
4. предоставя на магистратите – наставници, учебната програма и помагалата, по които се провежда задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии;
5. предоставя на магистратите – наставници, учебната програма и материалите, по които се провежда задължителната начална квалификация на първоначално назначени съдии;
6. предоставя на магистратите – наставници, копие от доклада по чл. 258, ал. 6 от Закона за съдебната власт;
7. създава и поддържа електронен форум на магистратите – наставници, на интернет страницата на Националния институт на правосъдието.“
§ 31. В чл. 39 след думите „младшите съдии“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „младшите прокурори“ се добавя „и младшите следователи“.
§ 32. В чл. 40 ал. 2 се изменя така:
„(2) Курсът се състои от отделни нива, всяко от които с продължителност до 5 дни.“
§ 33. В чл. 41 ал. 2 се изменя така:
„(2) Курсът се състои от отделни нива, всяко от които с продължителност до 5 дни.“
§ 34. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Младшите съдии“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „младшите прокурори“ се добавя  „и младшите следователи“, а след думите „съдебни служители“ се поставя запетая и се добавя „съдебните заседатели“.
2. Алинея 2 се заличава.
§ 35. Член 43 се изменя и допълва така:
„Чл. 43. (1) Националният институт на правосъдието осъществява обучения на съдии, прокурори и следователи за развиване на професионални знания и умения, насочени към укрепване върховенството на правото и европейската съдебна култура.
(2) Конкретни обучения, необходими на правораздаването по съдебни райони, се осъществява в рамките на регионалната програма за обучения.
(3) За началното обучение на съдебните заседатели Националният институт на правосъдието предоставя и отговаря за програмата, лекторите и материалите за обучението. Поддържането и повишаването на квалификацията им се осъществяват от Националния институт на правосъдието чрез организиране и провеждане на обучения в сътрудничество с ръководствата на съответните съдилища и съвети на съдебните заседатели.“
§ 36. Член 44 се отменя.
§ 37. В чл. 46, ал. 2 накрая се добавя „с правилата по чл. 34а“.
§ 38. Член 48 се изменя и допълва така:
„Чл. 48. (1) Постоянни преподаватели в Националния институт на правосъдието са съдии, прокурори и следователи, които:
1. притежават високи професионални и нравствени качества;
2. имат най-малко осем години юридически стаж и заемат длъжност не по-ниска от съдия в окръжен или административен съд или прокурор в районна, окръжна или апелативна прокуратура, или следовател в окръжен следствен отдел;
3. имат опит в обучението на магистрати и/или съдебни служители.
(2) В случай, че няма друг кандидат, по изключение постоянен преподавател може да бъде съдия, който заема длъжност в районен съд и отговаря на останалите изисквания на ал. 1.
(3) Постоянните преподаватели се подбират при спазване принципите на компетентност, прозрачност, публичност и равен достъп.
(4) Постоянните преподаватели се одобряват от управителния съвет по предложение на директора.
(5) Одобреният за преподавател преминава специализирано обучение на обучители преди първоначално извършване на преподавателска дейност.“
§ 39. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. Постоянни преподаватели в Националния институт на правосъдието могат да бъдат и преподаватели, и научни сътрудници по правни науки, които:
1. притежават високи професионални и нравствени качества;
2. имат най-малко осем години юридически стаж.“
§ 40. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думите „за срок от една година от“ се добавя „съответната колегия на“, а думите „за сметка на Националния институт на правосъдието“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 41. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. Постоянните преподаватели:
1. преподават в курсовете за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи;
2. при необходимост преподават и в курсове за начална и текуща квалификация на магистрати;
3. подготвят учебни материали и пособия;
4. участват в изготвянето и актуализирането на учебната програма;
5. дават текуща оценка на обучаваните;
6. участват в подготовката на изпитите по чл. 258, ал. 2 от Закона за съдебната власт;
7. в края на обучението изготвят обобщени персонални доклади за нравствените и професионалните качесва по чл. 162, т. 3 от Закона за съдебната власт, проявени от кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по време на обучението.“
§ 42. Член 54 се отменя.
§ 43. Член 55 се отменя.
§ 44. Член 57 се изменя така:
„Чл. 57. (1) Програмният съвет е помощен орган на Националния институт на правосъдието, който има консултативни функции.
(2) Съставът на програмния съвет се одобрява от управителния съвет за срок 3 години без ограничение на мандата.
(3) Програмният съвет включва изтъкнати специалисти в правната теория и практика, както и представители на съсловните организации на съдии, прокурори, следователи и съдебни служители. Членове на ВСС и на Инспектората към ВСС не могат да участват в програмния съвет.
(4) За участието си в заседания членовете на програмния съвет не получават възнаграждение.
(5) Дейността на програмния съвет се урежда с правилата по чл. 34а.“
§ 45. Член 58 се отменя.
§ 46. Наименованието на глава шеста се изменя така: „Достъп до информационни ресурси“.
§ 47. Член 59 се отменя.
§ 48. Член 60 се отменя.
§ 49. Член 61 се отменя.
§ 50. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Достъп до информационните ресурси на Националния институт на правосъдието имат:“;
б) в т. 2 след думите „прокурорските помощници“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „съдебни служители“ се добавя „и съдебните заседатели“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя и допълва така:
„(4) Достъпът до информационните ресурси на лица извън тези по ал. 1 се урежда с правила, които се утвърждават от директора на Националния институт на правосъдието.“
§ 51. В чл. 67 ал. 2 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 52. Започналите до влизането в сила на този правилник изпитни процедури на кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието се довършват при досегашните условия и ред.
§ 53. Вътрешните правила се привеждат в съответствие с този правилник в шестмесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 54. Управителният съвет приема вътрешни правила по § 24 в срок шест месеца от обнародването на правилника в „Държавен вестник“.
§ 55. Измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация са приети на заседание на пленума на Висшия съдебен съвет на 29.03.2018 г. на основание чл. 263 от Закона за съдебната власт.
Представляващ ВСС:Боян Магдалинчев
3679