Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
брой: 33, от дата 17.4.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.23


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация

 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. бр. 85 от 2007 г., бр. 88 от 2008 г., бр. 5 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2012 г., бр. 105 от 2013 г., бр. 28 от 2015 г. и бр. 100 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 21, ал. 2 т. 3 се отменя.
§ 2. В чл. 23б, ал. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Общата администрация е организирана в дирекция „Финансово-стопански и правно-административни дейности“. Дейността на дирекцията се осъществява чрез четири самостоятелни отдела: отдел „Правно-административен“, отдел „Финансово-счетоводен и управление на човешките ресурси“, отдел „Управление на собствеността“ и отдел „Информационни технологии и сигурност“.“
2. В ал. 2 се добавят т. 42 – 62:
„42. отговаря за установяването на политиката за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи в комисията;
43. определя изискванията за сигурност към автоматизираните информационни системи или мрежи, произтичащи от общата политика за сигурност на организационната единица;
44. координира изготвянето на специфичните изисквания за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, процедурите за сигурност и на изработените на тяхна основа експлоатационни документи по сигурността;
45. координира обучението по сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи;
46. осъществява контрол за спазване на изискванията за сигурност в автоматизираните информационни системи или мрежи;
47. разследва обстоятелствата, свързани с компрометиране сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи, и докладва за резултатите на служителя по сигурността на информацията в комисията, който уведомява специализираната дирекция „Информационна сигурност“ на Държавна агенция „Национална сигурност“;
48. следи за спазване на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация по направление автоматизирани информационни системи или мрежи;
49. прилага изискванията за информационна сигурност при използването на автоматизирани информационни системи или мрежи в комисията;
50. осъществява контрол върху дейността на служителите от администрацията, изпълняващи задълженията на експерти по информационни технологии;
51. води на строг отчет и контрол достъпа до видовете мрежи в комисията;
52. осъществява контрол за движението на информационните активи (компютърна, офис техника и мрежово оборудване);
53. определя реда за използване на външни записващи устройства и превантивните мерки за неутрализиране на заплахите за информационната сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи в комисията;
54. контролира дейността по функционирането на комуникационната инфраструктура, на хардуера, на комуникационната и офис техника, специализираното програмно осигуряване и системния софтуер на комисията;
55. осъществява кореспонденция и координация с Държавна агенция „Електронно управление“ във връзка с мрежовата и информационната сигурност и оперативната съвместимост;
56. отговаря за изпълнение на изискванията на Закона за електронното управление и подзаконовите актове по прилагането му;
57. отговаря за изпълнението на Регламент 2016/679 на Европейския съюз за защита на личните данни, като организира, осъществява и контролира защитата на лични данни в комисията;
58. поддържа комуникационната инфраструктура, хардуера, комуникационната и офис техника, специализираното програмно осигуряване и системния софтуер на комисията;
59. отговаря за създаването, поддържането и администрирането на специализирани автоматизирани информационни системи в комисията;
60. проучва и организира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в комисията;
61. отговаря за издаването, прекратяването, инсталирането на цифровите електронни сертификати за универсални електронни подписи в комисията;
62. контролира функционирането на телефонната централа, телефонните постове и телекомуникационната инфраструктура в комисията.“
§ 4. В чл. 25, ал. 2 т. 27 – 31 се отменят.
§ 5. В § 3 накрая се поставя запетая и се добавя „изменен с Решение на комисията и Протокол № 13 от 2.04.2018 г.“
§ 6. Приложението към чл. 18, ал. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 18, ал. 2
Численост на администрацията на комисията

Обща численост
93
в т. ч.:
 
вътрешен одитор
1
служител по сигурността на информацията
1
дирекция „Финансово-стопански и правно-
 
административни дейности“
33
дирекция „Архив“
41
дирекция „Изследване на архивите и
 
публична дейност“
17“

Председател: Евтим Костадинов
3648