Министерски съвет
брой: 58, от дата 18.7.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.13


Постановление № 143 от 13 юли 2017 г. за откриване на Институт за анализи и прогнози на информационната среда в туризма в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г.
за откриване на Институт за анализи и прогнози на информационната среда в туризма в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Открива Институт за анализи и прогнози на информационната среда в туризма в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето образование.
За министър-председател:  Валери Симеонов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
5132