Министерски съвет
брой: 58, от дата 18.7.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Постановление № 142 от 13 юли 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2017 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 22 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 247 110 лв. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците от общинските училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на културата.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините – 9315 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата – 237 795 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“ по бюджета на Министерството на културата за 2017 г.
(2) Със сумата 169 215 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
(3) Със сумата 237 795 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 51, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 2 от Постановление № 46 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г. (ДВ, бр. 22 от 2017 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  Валери Симеонов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителни трансфери за изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел I на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г.

Община
Област
Средства за стипендии (в лв.)
Благоевград
Благоевград
2 160
Враца
Враца
540
Смолян
Смолян
1 080
Сливен
Сливен
540
Пазарджик
Пазарджик
540
Пловдив
Пловдив
1 620
Варна
Варна
2 835
Общо:
9 315

 
5131