Министерски съвет
брой: 58, от дата 18.7.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 140 от 13 юли 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. в размер 10 571 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт на децата от детските градини към Министерството на отбраната и на курсантите и студентите в редовна форма на обучение в държавните висши военни училища.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят по бюджета на Министерството на отбраната, както следва:
1. трансфери за държавните висши военни училища – за курсантите и студентите в редовна форма на обучение в държавните висши военни училища – 9819 лв. съгласно приложение № 1;
2. за децата от детските градини към Министерството на отбраната – 752 лв. съгласно приложение № 2.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 752 лв. се увеличават показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
(2) Със сумата 752 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на отбранителните способности“, бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“ по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на отбраната да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  Валери Симеонов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1
Трансфери за държавните висши военни училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на отбраната

№ по ред
Държавно висше военно училище
Сума
(в лв.)
1.
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София
267
2.
Национален военен университет „В. Левски“ – В. Търново
3888
3.
Висше военноморско училище
„Н. Й. Вапцаров“ – Варна
5664
 
Общо:
9819

 
Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2, т. 2
Допълнителни разходи за детските градини, финансирани чрез бюджета на Министерството на отбраната

№ по ред
Държавна детска градина
Сума (в лв.)
1.
ДЦДГ „Средец“ – София
86
2.
ДОДЗ „Младост“ – София
136
3.
ДЦДГ „Слава“ – София
82
4.
ДЦДГ „Светлина“ – Пловдив
88
5.
ДЦДГ „Детелина“ – Пловдив
144
6.
ДЦДГ „Кокиче“ – Пловдив
46
7.
ДОДЗ „Калина“ – Пловдив
170
 
Общо:
752

 
5129