Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 58, от дата 18.7.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.13


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2004 г. за производство и търговия на посевен материал от тютюн

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2004 г. за производство и търговия на посевен материал от тютюн (ДВ, бр. 60 от 2004 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 наименованието „Nikotiana Tabacum“ се заменя с „Nicotiana tabacum L.“.
§ 2. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. (1) Когато произведени в страната семена не отговарят на изискванията на тази глава, се допускат изключения от условията на чл. 6 и 54.
(2) Изпълнителният директор на ИАСАС издава сертификат за предбазови и базови семена с по-ниска кълняемост от предвидената в приложение № 2, когато кълняемостта, определена при лабораторен анализ, е не по-малка от 70 %.
(3) За предбазови и базови семена, произведени или съхранявани при неблагоприятни климатични условия, за които с лабораторен анализ се определи кълняемост, по-ниска от предвидената в ал. 2, по изключение може да се издаде сертификат.
(4) Сертификатът по ал. 1 и 2 се издава в 5-дневен срок от издаване на документа за лабораторен анализ след заплатена такса по тарифата по чл. 6, ал. 6 ЗППМ.
(5) Действителната кълняемост на семената, определена при лабораторния анализ по ал. 2 и 3, се отпечатва на самозалепващ се стикер, поставен върху етикета по чл. 17, ал. 1, без да се закриват неговите реквизити, или на етикет, носещ името и адреса на производителя и/или търговеца, както и идентификационния номер на партидата семена.
 (6) Длъжностни лица от ИАСАС осъществяват контрол за спазване изискванията на ал. 4.“
§ 3. В приложение № 3 към чл. 17, ал. 1 в т. 1 думите „Министерство на земеделието и горите“ се заменят с „Министерство на земеделието, храните и горите“.
§ 4. Навсякъде в наредбата думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“, а думите „министъра на МЗГ“ с „министъра на земеделието, храните и горите“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Румен Порожанов
5089