Министерство на здравеопазването
брой: 98, от дата 8.12.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.41


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“  (обн., ДВ, бр. 37 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2011 г. и бр. 68 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 3, 4 и 5“.
2. В ал. 5 думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 3, 4 и 5“.
§ 2. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 10 думите „длъжностното щатно разписание на фонда и“ се заличават.
2. Създава се нова т. 16:
„16. организира провеждането от фонда на процедури по Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „г“ и „д“;“.
3. Досегашната т. 16 става т. 17.
§ 3. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Общественият съвет определя лице от състава си, което да уведомява регулярно или при нужда обществеността, медиите и други лица, извън ангажираните служебно с процедурите, за работата на съвета при спазване на чл. 19.
(2) Лицето по ал. 1 е длъжно да съгласува с Обществения съвет информацията, която ще предоставя във всеки случай.“
§ 4. В чл. 21, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „изпълнението на решенията на фонда“ се заменят с „подадените във фонда заявления за организационно и финансово подпомагане“.
2. В т. 3, буква „а“ след думата „дейностите“ се добавя „по приемането и обработването, както и“.
3. Създава се нова т. 11:
„11. провеждане от фонда на процедури по Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „г“ и „д“;“.
4. Досегашната т. 11 става т. 12.
§ 5. В чл. 26, ал. 1 се създават т. 6 и 7:
„6. по искане на министъра на здравеопазването при нарушаване на чл. 19 и чл. 19а, ал. 2;
7. по искане на министъра на здравеопазването при нарушаване на чл. 42, ал. 1, изречение второ повече от два пъти.“
§ 6. В чл. 27, ал. 1, т. 2 след думата „решения“ се добавя „за отправяне на предложения“.
§ 7. В чл. 28 ал. 8 се изменя така:
„(8) Директорът на фонда сключва едногодишен договор с външните експерти от списъка по ал. 1 по образец, утвърден от министъра на здравеопазването.“
§ 8. В чл. 29а се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в текста в скобите думите „лекарска консултативна“ се заменят с „лечебно-контролна“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „лекарски консултативни“ се заменят с „лечебно-контролни“;
б) в т. 4 думите „лекарски консултативни“ се заменят с „лечебно-контролни“.
§ 9. В чл. 30 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 8:
аа) в буква „в“ накрая се поставя запетая и се добавя „както и че е съгласен паричните средства по същата да бъдат използвани за финансиране на съответното диагностициране/лечение/дейности/услуги/стоки“;
бб) в буква „ж“ накрая се поставя запетая и се добавя „както и че придружителят на детето е лице, което се ползва със здравноосигурителни права или има медицинска застраховка, които покриват целия период на пребиваването му извън страната, и че детето и придружителят имат валидни документи за пътуване извън страната за целия период на пребиваването извън нея“;
б) в т. 15 накрая се добавя „и/или да подаде заявлението“;
в) създава се т. 16:
„16. подписан от заявителя или изрично упълномощено от него лице проект на договор по чл. 43, ал. 5, който влиза в сила само след уведомяване на заявителя от страна на фонда, че е подписан и от директора на фонда след издадена от него заповед за подпомагане на заявителя.“
2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „за което уведомява заявителя“.
§ 10. В чл. 30а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. извън случаите по т. 1 при подаване на заявление за подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“, „г“ и „ж“ – протокол от лечебно-контролна комисия на лечебното заведение, провеждащо лечението или наблюдението на пациента до момента, а по буква „д“ – протокол от лечебно-контролна комисия на лечебното заведение, провеждащо лечението или наблюдението на пациента до момента, в който апаратите и уредите за индивидуална употреба се прилагат и ползват под наблюдението на медицински специалист;“
б) в т. 3:
аа) буква „в“ се изменя така:
„в) изделието/апаратът/уредът за индивидуална употреба се осигурява от аптеката на лечебното заведение на посочена доставна цена съгласно сключен договор по реда на Закона за обществените поръчки между фонда и доставчик на изделието/апарата/уреда или между лечебно заведение и доставчик на изделието/апарата/уреда, ако между тях е договорена по-ниска цена от договорената от фонда;“
бб) създават се букви „г“ и „д“:
„г) изделието/апаратът/уредът за индивидуална употреба не фигурира в списъка на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, които се заплащат с обществени средства;
д) класа на изделието/апарата/уреда за индивидуална употреба и включен ли е същият в списъка на медицинските изделия, поддържан на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ); в този случай се прилага извадка от списъка на медицинските изделия от интернет страницата на ИАЛ;“
в) създава се т. 3а:
„3а. извън случаите по т. 3 при подаване на заявление по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „д“ се представят протокол по т. 2 и декларация от производителя или вносителя, с която се удостоверяват:
а) трите имена на пациента, за който е предназначен апаратът/уредът за индивидуална употреба;
б) наименование, седалище и адрес на управление на производителя/вносителя;
в) име, придобита медицинска специалност и месторабота на лекаря, определил спецификацията (техническата характеристика) на апарата/уреда за индивидуална употреба;
г) идентификационни данни на апарата/уреда за индивидуална употреба;
д) специфични характеристики на апарата/уреда за индивидуална употреба;
е) че апаратът/уредът за индивидуална употреба е изработен по индивидуална мярка за специална употреба и е предназначен за конкретния пациент;
ж) че апаратът/уредът за индивидуална употреба съответства на приложимите за конкретния пациент специфични изисквания;
з) че апаратът/уредът за индивидуална употреба не фигурира в списъка на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, които се заплащат с обществени средства;
и) класът на апарата/уреда за индивидуална употреба и включен ли е същият в списъка на медицинските изделия, поддържан на интернет страницата на ИАЛ; в този случай се прилага извадка от списъка на медицинските изделия от интернет страницата на ИАЛ;
й) доставната цена на апарата/уреда за индивидуална употреба, която не може да е по-висока от договорената в сключен от фонда договор по реда на Закона за обществените поръчки.“
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „за което уведомява заявителя“.
3. В ал. 4 думите „в първия работен ден съгласно чл. 39, ал. 2“ се заменят с „по реда на чл. 42а“.
§ 11. В чл. 34, ал. 2, т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „както и по ал. 5 относно необходимостта от лекар придружител“.
§ 12. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в чужбина“ се заличават, а думите „незабавно и“ се заменят с „незабавно, а при диагностика/лечение в чужбина“.
2. В ал. 2 в края на изречение първо се поставя запетая и се добавя „по реда на чл. 42а“, а изречение второ се заличава.
§ 13. В чл. 39, ал. 1, изречение първо думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 14. Създава се чл. 42а:
„Чл. 42а. (1) В случай че състоянието на пациент, за който е постъпило заявление във фонда, е спешно и не е възможно да се изчака провеждането на предстоящо редовно заседание на съвета, директорът на фонда незабавно свиква извънредно заседание на Обществения съвет, като то може да бъде проведено и неприсъствено.
(2) В случаите по ал. 1 се спазват съответно изискванията за свикване в съответен срок, запознаване с материалите, кворум, мнозинство, несъвместимост и протокол, посочени в чл. 39 – 42.
(3) При неприсъствено провеждане на заседанието на Обществения съвет се осигуряват условия за дистанционно съвместно обсъждане на случая и неприсъствено упражняване на правото на глас от всеки от членовете на съвета.“
§ 15. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Когато директорът на фонда констатира правна или медицинска неточност в предложението, той връща документите в Обществения съвет за повторно разглеждане при разширен състав на външните експерти. Връщането на документите за повторно разглеждане от Обществения съвет при условията и по реда на изречение първо може да бъде направено само веднъж.
(2) В случай че при повторното разглеждане на документите съгласно ал. 1 директорът на фонда не е съгласен с предложението на Обществения съвет, той незабавно предоставя на министъра на здравеопазването преписката по заявлението ведно с предложенията на Обществения съвет и мотивите за несъгласието си. Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър със заповед създава експертен съвет, който изразява становище по преписката в тридневен срок от получаването й.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В 3-дневен срок от получаване на предложението на Обществения съвет, когато не са констатирани неточности по ал. 1 или от получаване на повторното предложение на Обществения съвет, съответно на становището на експертния съвет по ал. 2, директорът на фонда издава заповед за организационно и финансово подпомагане на пациента, в която посочва име, презиме и фамилия, дата на раждане и адрес на пациента, информация за неговия законен представител, диагноза, подробно описание на вида подпомагане, в т.ч. размера на отпусканата парична сума, отделните й компоненти, лечебното заведение, в което ще се извърши диагностицирането/лечението, срока, в който ще бъдат извършени съответните медицински процедури или друго подпомагане, евентуален придружител, медицинските специалисти, които ще бъдат поканени в страната, и лечебното заведение, в което ще се осъществят дейностите, или прави мотивиран отказ.“
3. В ал. 4 цифрата „1“ се заменя с „3“.
4. В ал. 5 се създава изречение второ: „Договорът се сключва по образец, утвърден от директора на фонда.“
§ 16. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 30а, ал. 1, т. 3, буква „в“, предложение второ фондът превежда сумите на лечебното заведение, сключило договора по Закона за обществените поръчки за доставка на изделието/апарата/уреда за индивидуална употреба.“
§ 17. В приложение № 6 към чл. 30, ал. 1, т. 8 се правят следните допълнения:
1. В т. 4 се създава изречение второ: „Съгласен съм паричните средства по специална разплащателна/набирателна/дарителска сметка …………………………………………...…………………….
да бъдат използвани за финансиране на съответното диагностициране/лечение/дейности/услуги/стоки.“
2. В т. 7 се създават изречения трето и четвърто:
„Придружителят на детето ……………………………
се ползва със здравноосигурителни права или има медицинска застраховка,
(вярното се подчертава)
които покриват целия период на пребиваването му извън страната.
Придружителят на детето …………………………… и детето имат валидни документи за пътуване извън страната за целия период на пребиваването извън нея.“
Преходни разпоредби
§ 18. В срок три месеца от влизане в сила на правилника Центърът „Фонд за лечение на деца“ обявява процедура по Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „г“ и „д“.
§ 19. (1) До сключването на договор от Центъра „Фонд за лечение на деца“ за доставка на медицински изделия, високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „г“ и „д“ изделието/апаратът/уредът за индивидуална употреба се осигурява от аптека на лечебно заведение на посочена доставна цена след сключен договор по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) Лечебните заведения, които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, могат да осигурят медицински изделия, високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „г“ и „д“ от друго лечебно заведение, сключило договор за доставка на изделие/апарат/уред за индивидуална употреба по Закона за обществените поръчки.
(3) В случаите по ал. 2 Центърът „Фонд за лечение на деца“ заплаща стойността на съответното медицинско изделие, високоспециализиран медицински апарат и уред за индивидуална употреба по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „г“ и „д“ на лечебното заведение, сключило договор за доставката му по Закона за обществените поръчки.
Министър: Кирил Ананиев
9279