Държавна комисия по сигурността на информацията
брой: 98, от дата 8.12.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.37


Споразумение между правителството на Република България и правителството на Унгария за обмен и взаимна защита на класифицирана информация

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ  ПО СИГУРНОСТТА  НА ИНФОРМАЦИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ
между правителството на Република България и правителството на Унгария за обмен и взаимна защита на класифицирана информация
(Утвърдено с Решение № 551 от 27 септември 2017 г. на Министерския съвет. В сила от  1 декември 2017 г.)
Правителството на Република България и правителството на Унгария (наричани по-нататък „Страните“),
Признавайки значението на сътрудничеството между двете Страни,
Разбирайки, че при ползотворното сътрудничество е възможно да се наложи обмен на класифицирана информация между Страните,
Потвърждавайки, че ще осигуряват еквивалентна защита на класифицираната информация,
Желаейки да гарантират защитата на класифицираната информация, обменяна между тях или между юридическите и физическите лица под тяхна юрисдикция,
Проявявайки взаимно уважение към националните си интереси и сигурност,
се договориха за следното:
Член 1
Цел и приложимост на Споразумението
1. Целта на това Споразумение е да гарантира защитата на класифицираната информация, обменяна или създавана в хода на сътрудничеството между Страните или между юридическите и физическите лица под тяхна юрисдикция.
2. Това Споразумение не оказва влияние върху задълженията на Страните по всякакви други двустранни или многостранни договори, включително споразумения, регламентиращи обмена и взаимната защита на класифицираната информация.
Член 2
Определения
За целите на това Споразумение:
а) „Класифицирана информация“ означава информация, независимо от нейната форма или същност, която в съответствие с националното законодателство на някоя от Страните изисква защита срещу нарушаване на мерките за сигурност и на която е определено ниво на класификация за сигурност.
б) „Ниво на класификация за сигурност“ означава категория, която според националното законодателство характеризира значимостта на класифицираната информация, нивото на ограничаване на достъпа до нея и нивото на защитата й от Страните.
в) „Нарушаване на мерките за сигурност“ означава всяко действие или бездействие, което е в противоречие с това Споразумение или с националното законодателство на Страните, резултатът от което може да доведе до разкриване на информацията, нейната загуба, унищожаване, нерегламентирано използване или всякакво друго компрометиране на класифицираната информация.
г) „Класифициран договор“ означава договор, който съдържа или изисква достъп до класифицирана информация.
д) „Контрагент“ означава физическо или юридическо лице, което има правоспособност да сключва класифицирани договори в съответствие с националното законодателство.
е) „Подизпълнител“ означава физическо или юридическо лице, което има юридическа правоспособност да сключва класифицирани договори, на което изпълнителят възлага договор за подизпълнение.
ж) „Удостоверение за сигурност“ означава решение, издадено от съответен компетентен орган, че дадено юридическо лице, което има правоспособност, притежава физическия и организационен капацитет да работи със и да съхранява класифицирана информация в съответствие с националното законодателство.
з) „Разрешение за достъп“ означава решение, издадено от съответен компетентен орган, че определено физическо лице може да има достъп до класифицирана информация в съответствие с националното законодателство.
и) „Необходимост да се знае“ означава принципът, съгласно който достъп до определена класифицирана информация може да бъде предоставен само на лице, което е оправомощено да има такъв достъп във връзка с неговите/нейните служебни задължения или за изпълнение на конкретна задача.
й) „Национален орган по сигурността“ означава държавният орган, отговорен за прилагането и упражняването на контрол при прилагането на това Споразумение.
к) „Страна-източник“ означава Страната, включително юридическите или физическите лица под нейната юрисдикция, която предоставя класифицирана информация.
л) „Страна-получател“ означава Страната, включително юридическите или физическите лица под нейната юрисдикция, която получава класифицирана информация.
м) „Трета страна“ означава всяка държава, включително юридическите или физическите лица под нейната юрисдикция, или международна организация, която не е Страна по това Споразумение.
Член 3
Национални органи по сигурността
1. Националните органи по сигурността на Страните са:
В Република България:
– Държавна комисия по сигурността на информацията
(State Commission on Information Security).
В Унгария:
– Nemzeti Biztonsági Felügyelet
(Национален орган по сигурността).
2. Националните органи по сигурността си предоставят взаимно официалните контакти и се информират за всякакви последващи промени в тях.
Член 4
Нива на класификация за сигурност
Еквивалентността на националните нива на класификация за сигурност е, както следва:

За Република България
За Унгария
Еквивалент на английски език
СТРОГО
СЕКРЕТНО
„Szigorúan titkos!“
TOP SECRET
СЕКРЕТНО
„Titkos!“
SECRET
ПОВЕРИТЕЛНО
„Bizalmas!“
CONFIDENTIAL
ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ
„Korlátozott terjesztésu!“
RESTRICTED

 
Член 5
Достъп до класифицирана информация
Достъпът до класифицирана информация по смисъла на това Споразумение се ограничава само до физически лица, които съгласно националното законодателство на съответната Страна са оторизирани по надлежния ред за такъв достъп и при спазване на принципа „необходимост да се знае“.
Член 6
Основни изисквания за сигурност
1. Страната-източник се задължава да:
а) осигури, че класифицираната информация е маркирана с ниво на класификация за сигурност в съответствие с националното си законодателство;
б) уведоми Страната-получател относно условията за използване на класифицираната информация;
в) уведоми своевременно в писмена форма Страната-получател за всякакви последващи промени на нивото на класификация за сигурност или на срока на защита на класифицираната информация.
2. Страната-получател се задължава да:
а) осигури, че класифицираната информация е маркирана с еквивалентно ниво на класификация за сигурност в съответствие с член 4 на това Споразумение;
б) осигури същата степен на защита на класифицираната информация, каквато осигурява на своята собствена класифицирана информация с еквивалентно ниво на класификация за сигурност;
в) осигури, че нивото на класификация за сигурност на класифицираната информация не се премахва или променя без предварителното писмено съгласие на Страната-източник;
г) не предоставя класифицираната информация на трета страна без предварителното писмено съгласие на Страната-източник;
д) използва класифицираната информация само за целта, за която е предоставена, и съгласно условията на Страната-източник за предоставянето й.
Член 7
Сътрудничество за сигурност
1. С цел поддържане на сходни стандарти за сигурност Националните органи по сигурността при молба взаимно се информират за националното си законодателство, регулиращо защитата на класифицираната информация, и за практиките, произтичащи от неговото прилагане. Националните органи по сигурността взаимно се информират за всички съществени промени в националното си законодателство в областта на защитата на класифицираната информация, касаещи приложението на това Споразумение.
2. При поискване Националните органи по сигурността, в съответствие с националното си законодателство, си оказват взаимно съдействие при процедурите за издаване на разрешения за достъп и удостоверения за сигурност.
3. При поискване Страните взаимно признават своите разрешения за достъп и удостоверения за сигурност в съответствие с националното си законодателство. Признаването се извършва в съответствие с член 4 от настоящото Споразумение.
4. Националните органи по сигурността своевременно се информират за промени във взаимнопризнатите разрешения за достъп и удостоверения за сигурност, особено в случай на тяхното отнемане.
5. Сътрудничеството по това Споразумение се осъществява на английски език.
Член 8
Класифицирани договори
1. Класифицирани договори се сключват и изпълняват в съответствие с националното законодателство на всяка Страна. При поискване Националните органи по сигурността потвърждават, че предлаганите контрагенти, както и физическите лица, участващи в преддоговорните отношения или в изпълнението на класифицирани договори, притежават съответното разрешение за достъп или удостоверение за сигурност.
2. Единият Национален орган по сигурност­та може да отправя молба към другия Национален орган по сигурността за провеждане на инспекция по сигурността в обекти, разположени на територията на другата Страна, с оглед гарантиране непрекъснатата защита на класифицираната информация.
3. Класифицираните договори включват раздел относно изискванията за сигурност в съответствие с националното законодателство. Копие от този раздел се изпраща на Националния орган по сигурността на Страната, под чиято юрисдикция класифицираният договор ще се изпълнява.
4. Разделът относно изискванията за сигурност в съответствие с националното законодателство съдържа най-малко следните аспекти:
а) ръководство за класифициране;
б) процедура за комуникация при промени в нивото на класификация за сигурност на информацията;
в) канали за комуникация;
г) процедури за пренасяне на класифицирана информация;
д) контакти за връзка на Националните органи по сигурността, отговорни за координацията на защитата на класифицираната информация, свързана с договора;
е) процедура за уведомяване за всяко нарушаване на мерките за сигурност или предположение за извършено такова.
5. Всички подизпълнители следва да изпълняват същите задължения по сигурността, както и контрагентът.
Член 9
Пренасяне или предаване на класифицирана информация
1. Класифицирана информация се пренася в съответствие с националното законодателство на Страната-източник по дипломатически канали или по-друг начин, писмено договорен между Националните органи по сигурността.
2. Страните могат да предават класифицирана информация по електронен път в съответствие с процедурите за сигурност, одобрени писмено от Националните органи по сигурността.
3. В случай на пренасяне на голяма пратка, съдържаща класифицирана информация, Националните органи по сигурността взаимно се договарят и одобряват средствата за транспортирането, маршрута и другите мерки за сигурност.
Член 10
Размножаване, превод и унищожаване на класифицирана информация
1. Размножаванията и преводите на класифицирана информация, предоставена по това Споразумение, трябва да имат съответно ниво на класификация за сигурност и трябва да бъдат защитавани като оригиналите. Броят на копията трябва да бъде ограничен до необходимия брой за официални цели.
2. Преводите на класифицирана информация, предоставена по това Споразумение, трябва да имат обозначение на езика на превода, което посочва, че същите съдържат класифицирана информация на Страната-източник.
3. Класифицирана информация, предоставена по това Споразумение, с ниво СТРОГО CEKPETHO/„Szigorúan titkos!“/ TOP SECRET се превежда или размножава само с предварителното писмено съгласие на Страната-източник.
4. Класифицирана информация се унищожава по начин, непозволяващ нейното възстановяване изцяло или отчасти.
5. Класифицирана информация, предоставена по това Споразумение, с ниво СТРОГО CEKPETHO/„Szigorúan titkos!“/TOP SECRET не се унищожава и се връща на Страната-източник.
6. В случай на извънредна ситуация, при която е невъзможно да се защити или върне обратно класифицирана информация на Страната-източник, тя се унищожава незабавно. Националният орган по сигурността на Страната-получател уведомява писмено Националния орган по сигурността на Страната-източник за унищожаването на класифицираната информация.
Член 11
Посещения
1. За посещения, изискващи достъп до класифицирана информация, е необходимо предварително писмено съгласие на Националния орган по сигурността на съответната Страна.
2. Националният орган по сигурността на Страната, искаща посещение, уведомява чрез искане за посещение Националния орган по сигурността на Страната домакин за планираното посещение най-малко двадесет дни преди неговото осъществяване. При неотложни случаи искането за посещение може да се изпрати с по-кратко предизвестие, предварително съгласувано между Националните органи по сигурността.
3. Искането за посещение съдържа:
а) име на посетителя, дата и място на раждане, националност и номер на паспорт/лична карта;
б) заеманата от посетителя длъжност и уточняваща информация за организацията, която представлява;
в) ниво на класификация за сигурност, до която посетителят има разрешен достъп, и срок на валидност на разрешението за достъп до класифицирана информация;
г) дата и продължителност на посещението и в случай на многократни посещения – общия период на посещенията;
д) цел на посещението, включително най-високото ниво на класификация за сигурност, до което посетителят ще има достъп;
е) име и адрес на обекта, който ще бъде посетен, както и име, телефон/факс, електронен адрес на лицето за връзка в обекта;
ж) дата, подпис и официален печат на Националния орган по сигурността.
4. Националните органи по сигурността могат да одобрят списък на посетители, които са определени да осъществяват многократни посещения. Националните органи по сигурност­та се договарят за допълнителните детайли, отнасящи се до многократните посещения.
5. Класифицирана информация, до която посетител е получил достъп, се счита за класифицирана информация, получена по силата на това Споразумение.
Член 12
Нарушаване на мерките за сигурност
1. Националните органи по сигурността се информират своевременно в писмена форма за всяко нарушаване на мерките за сигурност или предположение за извършено такова.
2. Националният орган по сигурността на Страната, в която е възникнало нарушаване на мерките за сигурност, трябва да разследва или да инициира започване на разследване на случая своевременно, в съответствие с националното си законодателство. При необходимост Националният орган по сигурността на другата Страна оказва съдействие при разследването.
3. Във всички случаи Националният орган по сигурността на Страната-получател информира писмено Националния орган по сигурността на Страната-източник за обстоятелствата, свързани с нарушаването на мерките за сигурност, степента на вредите, мерките, предприети за намаляване на вредите, както и за резултата от разследването.
4. В случаите, когато нарушаване на мерките за сигурност се извърши в трета държава, Националният орган по сигурността на изпращащата Страна трябва да предприеме действията по ал. 2, когато това е възможно.
Член 13
Разходи
Всяка Страна понася съответно разходите, свързани с изпълнение на задълженията й по това Споразумение.
Член 14
Заключителни разпоредби
1. Това Споразумение се сключва за неопределен срок. Това Споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец, следващ датата на получаване по дипломатически път между Страните на последното писмено уведомление, с което Страните се информират, че националните правни изисквания за влизането в сила на това Споразумение са изпълнени.
2. Това Споразумение може да се изменя на базата на взаимно писмено съгласие между Страните. Такива изменения влизат в сила в съответствие с ал. 1 на този член.
3. Всяка Страна може да прекрати в писмена форма това Споразумение по всяко време. В такъв случай валидността на това Споразумение изтича шест месеца след датата на получаване от другата Страна на писменото уведомление за прекратяване.
4. Независимо от прекратяването на това Споразумение всяка класифицирана информация, обменена или създадена в изпълнение на това Споразумение, трябва да бъде защитавана съгласно горепосочените разпоредби до момента, в който Страната-източник писмено освободи Страната-получател от това задължение.
5. Всеки спор относно тълкуването или приложението на това Споразумение се решава чрез консултации и преговори между Страните без отнасяне към външна юрисдикция.
В удостоверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха настоящото Споразумение.
Подписано в София на 5 юли 2017 г. в два оригинални екземпляра, всеки от които на български, унгарски и английски език, като трите текста имат еднаква сила. В случай на различия при тълкуването меродавен е текстът на английски език.

За правителството на
За правителството на
Република България:
Унгария:
Борис Димитров,
Текла Харангозо,
председател на
посланик на Унгария
Държавната комисия
в Република България
по сигурността на
 
информацията
 

9254