Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 98, от дата 8.12.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.44


Наредба за изменение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

 

Наредба за изменение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство  (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2014 г. и бр. 17 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 27, ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 2. В чл. 36, ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 3. В чл. 42, ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 4. В чл. 44, ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 5. В чл. 50, ал. 2 т. 1 се отменя.
Министър:  Ивайло Московски
9245