Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 98, от дата 8.12.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.44


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка (обн., ДВ, бр. 63 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2009 г. и бр. 14 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 5, т. 1 се създава изречение второ:  „не се изисква представянето на копие от трудовия договор на водача, когато той е сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва служебна проверка за сключен трудов договор в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите;“.
§ 2. В чл. 12, т. 1 се създава изречение второ:  „не се изисква представянето на копие от трудовия договор на водача, когато той е сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва служебна проверка за сключен трудов договор в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите;“.
§ 3. В чл. 17, т. 3, буква „б“ след думите „за чиято сметка се извършва превозът“ се добавя „или на упълномощено от тях със заповед лице“.
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В т. 4 след думите „за чиято сметка се извършва превозът“ се добавя „или на упълномощено от тях със заповед лице“.
2. В т. 6 абревиатурата „ППС“ се заменя с „моторно превозно средство“.
§ 5. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а. В случаите на упълномощаване по чл. 17, т. 3, буква „б“ и чл. 18, т. 4 водачът представя и заповедта за упълномощаване.“
§ 6. В приложение № 2 към чл. 5 в т. 4 в края на изречението се добавя „(копие от трудовия договор на водача не се прилага в случаите по чл. 5, т. 1, изр. второ)“.
§ 7. В приложение № 3 към чл. 12 в т. 3.1 в края на изречението се добавя „(копие от трудовия договор на водача не се прилага в случаите по чл. 12, т. 1, изр. второ)“.
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г.
Министър: Ивайло Московски
9244