Висш съдебен съвет
брой: 98, от дата 8.12.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.44


Правила за изменение и допълнение на Правилата за обучението на кандидатите за младши съдии и младши прокурори и за определяне на техния статус

 

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Правила за изменение и допълнение на Правилата за обучението на кандидатите за младши съдии и младши прокурори и за определяне на техния статус (ДВ, бр. 105 от 2011 г.)
§ 1. Наименованието на акта се изменя така:
„Правила за обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за определяне на техния статус“.
§ 2. В чл. 1 след думите „младши съдии“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „младши прокурори“ се добавя „и младши следователи“.
§ 3. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Националният институт осъществява задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, включени в окончателния списък на одобрените кандидати по длъжности, приет от съответната колегия на Висшия съдебен съвет по чл. 186, ал. 7 от Закона за съдебната власт.“
§ 4. В чл. 3 след думите „младши съдии“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „младши прокурори“ се добавя „и младши следователи.“
§ 5. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Курсът на задължителното първоначално обучение може да започне и по-късно, ако към месец септември на съответната година конкурсната процедура за младши съдии, младши прокурори или младши следователи не е приключила.“
§ 6. В чл. 5 след думите „младши съдии“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „младши прокурори“ се добавя „и младши следователи.“
§ 7. В чл. 8, ал. 1, т. 1 думите „едномесечната му стипендия“ се заменят с „едномесечната сума по чл. 258, ал. 1 от Закона за съдебната власт“.
§ 8. В основния текст на чл. 9, ал. 1 думите „суми за стипендия“ се заменят с „суми по чл. 258, ал. 1 от Закона за съдебната власт“.
§ 9. В чл. 11, т. 3 думата „стипендиите“ се заменя с думите „сумите по чл. 258, ал. 1 от Закона за съдебната власт“.
§ 10. В чл. 12, ал. 2 след думите „младши съдия“ съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „младши прокурор“ се добавя „или младши следовател“.
§ 11. В чл. 15, ал. 2, т. 3 след думите „да уведоми“ се добавя „съответната колегия на“.
§ 12. Член 16 се изменя и допълва така:
1. В ал. 1 след думите „младши съдия“ съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „младши прокурор“ се добавя „или младши следовател“.
2. В ал. 2 след думите „младши съдии“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „младши прокурори“ се добявя „и младши следователи“.
3. В ал. 3 след думите „младши съдии“ съюзът „и“ се заменя със запетая, след думите „младши прокурори“ се добавя „и младши следователи“, а след съюза „и“ преди думите „Висшия съдебен съвет“ се добяват думите „съответната колегия на“.
§ 13. Член 17 се изменя и допълва така:
1. В ал. 1 думата „стипендия“ се заменя с думите „сумата по чл. 258, ал. 1 от Закона за съдебната власт“.
2. В ал. 2 след думите „младши съдия“ съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „младши прокурор“ се добавя „или младши следовател“.
§ 14. В § 1 на допълнителната разпоредба съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „младши прокурор“ се добавя „или младши следовател“.
Заключителна разпоредба
§ 15. Правилата за изменение и допълнение на Правилата за обучението на кандидатите за младши съдии и младши прокурори и за определяне на техния статус са одобрени с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 32 от протокол № 3 от 23.11.2017 г.
Представляващ ВСС: Боян Магдалинчев
9237