Министерски съвет
брой: 99, от дата 12.12.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.95


Постановление № 271 от 8 декември 2017 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 1999 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271  ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 117 от 2002 г., бр. 91 от 2005 г., бр. 35 и 42 от 2007 г. и бр. 31 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 числото „50“ се заменя с „40“;
б) в т. 4 числото „50“ се заменя с „40“;
в) в т. 5 числото „160“ се заменя със „150“;
г) точка 6 се изменя така:
„6. За предварителна експертиза и проверка за допустимост на заявката за група изобретения – 180 лв.“;
д) в т. 7 числото „200“ се заменя със „180“;
е) точка 8 се изменя така:
„8. За проучване и експертиза на заявка за група изобретения – 180 лв.“;
ж) в т. 9 след думата „публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“, а числото „80“ се заменя със „70“;
з) в т. 10 след думата „публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“;
и) в т. 13 числото „80“ се заменя със „70“;
к) в т. 14:
аа) в основния текст след думата „публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“;
бб) в буква „а“ числото „100“ се заменя с „80“;
вв) в буква „б“ числото „12“ се заменя с „10“;
л) точка 15 се изменя така:
„15. За публикация в Официалния бюлетин на независимите претенции за издаване на патент – 50 лв.“;
м) в т. 16:
аа) в буква „б“ числото „50“ се заменя с „40“;
бб) в буква „в“ числото „150“ се заменя със „140“;
вв) в буква „г“ числото „200“ се заменя със „180“;
гг) в буква „д“ числото „250“ се заменя с „220“;
дд) в буква „е“ числото „300“ се заменя с „270“;
ее) в буква „ж“ числото „400“ се заменя с „380“;
н) в т. 17 числото „500“ се заменя с „450“;
о) в т. 18:
аа) в буква „а“ числото „200“ се заменя със „180“ и числото „300“ се заменя с „280“, а думите „за всяко следващо изобретение от групата – 80 лв.“ и тирето пред тях се заличават;
бб) в буква „б“ числото „100“ се заменя с „90“;
п) в т. 19:
аа) в буква „а“ числото „300“ се заменя с „270“;
бб) в буква „б“ числото „500“ се заменя с „450“;
р) в т. 20 числото „200“ се заменя със „180“;
с) в т. 21 думите „За преиздаване на патент“ се заменят със „За издаване на патент с ограничен обхват“ и числото „50“ се заменя с „40“;
т) в т. 22:
аа) в основния текст след думата „публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“, а думата „патента“ се заменя с „патент с ограничен обхват“;
бб) в буква „а“ числото „100“ се заменя с „80“;
вв) в буква „б“ числото „12“ се заменя с „10“;
у) точка 23 се изменя така:
„23. За публикация в Официалния бюлетин на независимите претенции за издаване на патент – 50 лв.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1, 2 и 4 след думата „Публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“, а числото „50“ се заменя с „45“;
б) в т. 5 след думата „Публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“;
в) в т. 6 след думата „Публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“, а числото „50“ се заменя с „45“;
г) в т. 7 след думата „Публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“;
д) в т. 8:
аа) в основния текст думата „патент“ се заменя с „европейски патент с действие на територията на Република България“;
бб) в буква „а“ числото „50“ се заменя с „40“;
вв) в буква „б“ числото „50“ се заменя с „40“;
гг) в буква „в“ числото „150“ се заменя със „140“;
дд) в буква „г“ числото „200“ се заменя със „180“;
ее) в буква „д“ числото „250“ се заменя с „220“;
жж) в буква „е“ числото „300“ се заменя с „270“;
зз) в буква „ж“ числото „400“ се заменя с „380“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 числото „50“ се заменя с „40“;
б) в т. 2 числото „200“ се заменя със „180“;
в) в т. 4 числото „200“ се заменя със „180“;
г) в т. 5 числото „200“ се заменя със „180“;
д) в т. 6 числото „100“ се заменя с „80“;
е) в т. 7 числото „50“ се заменя с „45“;
ж) в т. 8:
аа) в основния текст след думата „публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“;
бб) в буква „а“ числото „100“ се заменя с „80“;
вв) в буква „б“ числото „12“ се заменя с „10“;
з) точка 9 се изменя така:
„9. За публикация в Официалния бюлетин на независимите претенции за регистриран полезен модел – 50 лв.“;
и) в т. 10 след думата „регистрация“ се добавя „на полезен модел“;
к) в т. 11:
аа) в буква „а“ числото „150“ се заменя със „140“;
бб) в буква „б“ числото „100“ се заменя с „90“;
л) в т. 12:
аа) в буква „а“ числото „300“ се заменя с „270“;
бб) в буква „б“ числото „500“ се заменя с „450“.
4. В ал. 5:
а) в т. 2:
аа) в основния текст след думите „в Официалния бюлетин на“ се добавя „заявка за сертификат на допълнителна закрила“;
бб) в буква „в“ числото „50“ се заменя с „0“;
вв) в буква „г“ числото „50“ се заменя с „0“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. За издаване на сертификат за допълнителна закрила относно лекарствен продукт или средство за растителна защита – 50 лв.“;
в) създава се нова т. 4:
„4. За издаване на удостоверение за удължаване срока на действие на сертификат относно лекарствен продукт за педиатрична употреба – 50 лв.“;
г) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея след думата „публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“;
д) създава се нова т. 6:
„6. За публикация в Официалния бюлетин за издаване на удостоверение за удължаване срока на действие на сертификат относно лекарствен продукт за педиатрична употреба – 50 лв.“;
е) досегашната т. 5 става т. 7;
ж) досегашната т. 6 се отменя;
з) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея, в букви „а“ и „б“ числото „100“ се заменя с „90“;
и) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думата „заличаване“ се заменя с „обявяване на недействителност на“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 числото „50“ се заменя с „40“;
б) в т. 3:
аа) в буква „а“ числото „80“ се заменя със „70“;
бб) в буква „б“ числото „40“ се заменя с „35“;
вв) в буква „в“ числото „120“ се заменя със „105“;
в) в т. 4 числото „200“ се заменя със „180“;
г) в т. 5 числото „60“ се заменя с „50“;
д) в т. 6 числото „40“ се заменя с „30“;
е) в т. 7:
аа) в основния текст след думата „публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“;
бб) в буква „а“ числото „60“ се заменя с „50“;
вв) в буква „б“ числото „30“ се заменя с „25“;
гг) в буква „в“ числото „100“ се заменя с „90“;
ж) в т. 8:
аа) в буква „а“ числото „300“ се заменя с „270“;
бб) в буква „б“ числото „400“ се заменя с „360“;
вв) буква „г“ се отменя.
з) създава се нова т. 9:
„9. При подновяване на регистрацията до 6 месеца след изтичането на срока за плащане, към размера по т. 8 се заплащат допълнително 250 лв.“;
и) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея:
аа) в буква „а“ числото „100“ се заменя с „90“;
бб) в буква „б“ числото „200“ се заменя със „180“, числото „80“ се заменя със „70“ и числото „250“ се заменя с „230“;
к) досегашната т. 10 става т. 11 и в нея:
аа) в буква „а“ числото „400“ се заменя с „360“;
бб) в буква „б“ числото „100“ се заменя с „90“;
вв) в буква „в“ числото „500“ се заменя с „450“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 числото „60“ се заменя с „50“;
б) в т. 3 след думата „комплект“ се добавя „или композиция“, а числото „60“ се заменя с „50“;
в) т. 4 се отменя.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в буква „а“, в първа и втора колона числата „150“ и „350“ се заменят съответно със „140“ и „330“;
бб) в буква „б“, в първа и втора колона числата „40“ и „100“ се заменят съответно с „30“ и „80“;
б) в т. 3 след думата „публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“;
в) в т. 4, в първа и втора колона числата „400“ и „800“ се заменят съответно с „350“ и „700“;
г) в т. 6, в първа и втора колона числото „60“ се заменя с „50“;
д) в т. 7 след думата „Публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“;
е) в т. 8:
аа) в основния текст след думата „публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“;
бб) в буква „а“, в първа и втора колона числата „60“ и „120“ се заменят съответно с „50“ и „100“;
вв) в буква „б“, в първа и втора колона числата „90“ и „180“ се заменят съответно с „80“ и „160“;
ж) в т. 9:
аа) в буква „а“, в първа и втора колона числото „120“ се заменя със „100“;
бб) в буква „б“, в първа и втора колона числото „180“ се заменя със „160“;
вв) в буква „в“, в първа и втора колона числото „180“ се заменя със „160“;
з) в т. 10:
аа) в буква „а“, в първа и втора колона числото „400“ се заменя с „380“;
бб) в буква „б“, в първа и втора колона числото „350“ се заменя с „330“;
вв) в буква „в“, в първа и втора колона числото „100“ се заменя с „50“;
и) в т. 11 след думата „публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1:
аа) в буква „а“ числото „200“ се заменя със „180“;
бб) в буква „б“ числото „200“ се заменя със „150“;
б) в т. 2 и 3 числото „40“ се заменя с „30“;
в) в т. 4 числото „60“ се заменя с „50“;
г) в т. 5 след думата „Публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“;
д) в т. 6:
аа) в буква „а“ числото „120“ се заменя със „100“;
бб) в буква „б“ числото „180“ се заменя със „160“;
вв) в буква „в“ числото „180“ се заменя със „160“;
е) в т. 7 числото „200“ се заменя със „180“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1, буква „б“ числото „60“ се заменя с „50“;
б) в т. 2, 3 и 4 числото „80“ се заменя със „70“;
в) точка 6 се отменя.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата „Публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“.
2. В т. 4 след думата „Публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“, а числото „95“ се заменя с „90“.
3. В т. 5 след думата „Публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“, а числото „12“ се заменя с „10“.
4. В т. 7:
а) в буква „а“ числото „100“ се заменя с „90“;
б) в буква „б“ числото „160“ се заменя със „150“;
в) в буква „в“ числото „200“ се заменя със „180“.
г) в буква „г“ числото „200“ се заменя със „180“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 числото „300“ се заменя с „270“.
2. В т. 3 след думата „Публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“.
3. В т. 5 числото „20“ се заменя с „10“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „а“ числото „30“ се заменя с „20“;
б) в буква „б“ числото „80“ се заменя с „60“.
2. В т. 2:
а) в буква „а“ числото „30“ се заменя с „20“;
б) в буква „б“ числото „80“ се заменя с „60“.
3. В т. 3:
а) в буква „а“ числото „30“ се заменя с „20“;
б) в буква „б“ числото „80“ се заменя с „60“.
4. В т. 4 след думата „публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“, а числото „80“ се заменя с „50“.
5. В т. 5 и 6 след думата „публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“, а числото „80“ се заменя с „60“.
6. В т. 11 след думата „публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“.
7. В т. 12 след думата „публикация“ се добавя „в Официалния бюлетин“, а числото „80“ се заменя с „60“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. (1) По постъпилите заявки и искания, по които дължимите такси са платени до влизането в сила на постановлението, не се досъбират и не се връщат суми.
(2) По постъпилите заявки и искания, по които дължимите такси не са платени до влизането в сила на постановлението, се заплащат такси в размерите, определени в постановлението.
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
9526