Народно събрание
брой: 32, от дата 21.4.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

 

РЕШЕНИЕ
по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 97 от 2014 г.; доп., бр. 13 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2016 г.)
Народното събрание на основание чл. 73 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Четиридесет и четвъртото Народно събрание осъществява своята дейност по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 97 от 2014 г.; доп., бр. 13 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2016 г.) до приемането на свой правилник, освен ако реши друго.
2. Отменя Великденската ваканция на Народното събрание за 2017 г.
3. Решението влиза в сила от деня на приемането му.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 19 април 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
2887