Министерски съвет
брой: 32, от дата 21.4.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 75 от 13 април 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75  ОТ 13 АПРИЛ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 52 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В глава първа наименованието на раздел I се изменя така:
„Цел и обхват“.
§ 2. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
„(2) Координацията по ал. 1 се осъществява във връзка с разработването, подбора и изпълнението на стратегии за ВОМР, както и на проектите към тях, подкрепени по повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).“
§ 3. В чл. 3 думите „и ред“ се заличават, а думата „във“ се заменя с „по“.
§ 4. В чл. 4, ал. 1 думите „оперативните програми“ се заменят с „програмите“.
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „Одит на средствата от Европейския съюз“ се поставя запетая и се добавя „Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“, а думите „по един представител на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 и по един представител на сдруженията на МИГ и на МИРГ“ се заменят с „регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 и сдруженията на МИГ и на МИРГ“.
2. В ал. 7, т. 1 накрая се добавя „въз основа на анализ и доклади, представени от УО на ПРСР“.
§ 6. В глава втора раздел II се изменя така:
„Раздел II
Предоставяне на методическа помощ
Чл. 13. Управляващият орган на ПРСР съвместно с УО на програмите по чл. 1, ал. 1 оказва съдействие на МИГ/МИРГ и на местните партньорства за подготовка и изпълнение на стратегии за ВОМР, подкрепени по повече от един фонд.
Чл. 14. (1) Местните инициативни групи, местните инициативни рибарски групи или местните партньорства могат да заявят писмено до УО на ПРСР необходимостта от предоставяне на експерти за осъществяване на информационни дейности или обучение.
(2) В заявлението по ал. 1 задължително се посочва:
1. за какъв кръг лица е предназначена информацията или обучението;
2. темата/темите, по които следва да бъде предоставена информация или ще бъде извършено обучението.
(3) Управляващият орган на ПРСР координира изпълнението по ал. 1 с УО на програмите по чл. 1, ал. 1.
Чл. 15. Управляващите органи на програмите по чл. 1, ал. 1, сключили споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР, участват в обучения, семинари и в срещи с МИГ/МИРГ не по-малко от веднъж годишно за периода на изпълнение на стратегията.“
§ 7. В глава втора раздел III се отменя.
§ 8. Глава трета се отменя.
§ 9. Наименованието на глава четвърта се изменя така:
„Глава четвърта
КООРДИНАЦИЯ ПРИ ПОДБОР И ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОМР“.
§ 10. Член 22 се отменя.
§ 11. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Управляващият орган на ПРСР организира процедура за подбор на стратегии за ВОМР, подадени от МИГ – за всички стратегии, или от МИРГ – за стратегии, финансирани от повече от един фонд.
(2) Прием за подбор на стратегии се обявява в ИСУН от УО на ПРСР съгласно индикативна годишна работна програма по чл. 55.“
§ 12. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) За всяка процедура за подбор на стратегии за ВОМР ръководителят на УО на ПРСР утвърждава насоки и/или друг документ, определящи:
1. условия за кандидатстване;
2. условия за изпълнение на одобрените стратегии.
(2) Документите по ал. 1 се съгласуват с УО на програмите, по които се предоставя финансовата помощ.
(3) Кандидат в процедура може да иска разяснения по документите по ал. 1 в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Разясненията се утвърждават от ръководителя на УО на ПРСР или от оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на стратегиите и са задължителни за всички кандидати.
(4) Когато въпросът е от компетентността на друг УО на програма по чл. 1, ал. 1, УО на ПРСР предварително изисква писмено разяснение по поставените въпроси. Въпросите се адресират до УО на ПРСР.
(5) Разясненията по ал. 3 се съобщават в 10-дневен срок от получаването на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.“
§ 13. Създават се чл. 24а, 24б, 24в и 24г:
„Чл. 24а. Стратегии за ВОМР се подават чрез формуляр за кандидатстване, разработен от УО на ПРСР и утвърден от ръководителя на УО на ПРСР, и документите по чл. 24, ал. 1, т. 1, утвърдени за конкретната процедура.
Чл. 24б. При кандидатстването УО на ПРСР няма право да изисква представяне на документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или когато информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на управляващия орган по служебен път.
Чл. 24в. (1) При процедурата за подбор на стратегии се извършва:
1. оценяване на всяка стратегия, подадена в определения срок, което включва:
а) оценка на административното съответствие и допустимостта;
б) техническа и финансова оценка;
2. класиране на одобрените стратегии, чиято оценка е по-голяма или равна на минимално допустимата по чл. 31, ал. 1;
3. определяне на стратегии, за които се предоставя финансиране.
(2) Всеки кандидат може писмено да оттег­ли своята стратегия от оценителния процес, като в този случай Комитетът за подбор на стратегии не разглежда оттеглената стратегия. Оттеглената стратегия се записва в оценителния доклад.
Чл. 24г. (1) Формулярът за кандидатстване, който съдържа стратегията, се подава в срока, посочен в обявата за откриване на процедурата.
(2) Срокът по ал. 1 не може да бъде по-кратък от 60 дни. По изключение срокът за подаване на стратегии може да бъде съкратен с до 30 дни, когато:
1. в обявата за откриване на процедурата е указана датата на откриване на следващата процедура за финансиране на стратегии за ВОМР при същите условия за кандидатстване;
2. в рамките на календарната година е проведена или е прекратена друга процедура за финансиране на стратегии за ВОМР при същите условия за кандидатстване.
(3) При процедура, открита с два или повече срока за подаване на стратегии, в обявата за откриване на процедурата се посочват началната дата и крайният срок за кандидатстване за второто и следващите производства. В този случай при определянето на крайния срок не се прилагат минималните срокове по ал. 1.
(4) Срокът за подаване на стратегии може да се удължава:
1. при изменение на документите по чл. 24, ал. 1, т. 1 на основанията, посочени в чл. 26, ал. 7, т. 1 и 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
2. когато в срок до три дни преди изтичането на срока по ал. 1 няма постъпили стратегии или всички стратегии са оттеглени;
3. когато общият размер на планираните средства по подадените в рамките на срока по ал. 1 стратегии е по-малък от бюджета на процедурата.“
§ 14. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Подборът на стратегии за ВОМР, финансирани по повече от един фонд, се извършва от комитет, назначен със заповед на ръководителя на УО по чл. 11. Комитетът се назначава в едноседмичен срок от изтичането на крайния срок за подаване на стратегии и работи по правила, изготвени от УО на ПРСР и одобрени със заповед от ръководителя на УО.
(2) В комитета по ал. 1 се включват представители на Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет, Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), представители на УО на програмите по чл. 1, ал. 1 и външни експерт-оценители и наблюдатели.
(3) Комитетът по ал. 1 е съставен от:
1. председател и заместник-председател без право на глас;
2. секретар (секретари) без право на глас;
3. нечетен брой членове с право на глас;
4. резервни членове.
(4) Всеки УО на програмите по чл. 1, ал. 1 и ДФЗ определят по двама основни членове в комитета по ал. 1, които са служители на съответното ведомство или външни експерт-оценители. Министерството на земеделието и храните определя трима членове, а Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет – един. Всеки орган излъчва и съответния брой резервни членове.
(5) При необходимост УО на ПРСР може допълнително да определи и други външни експерт-оценители.
(6) Председател на комитета по ал. 1 е щатен служител на УО на ПРСР.
(7) Председателят ръководи организационно и методически работата на комитета по ал. 1, координира процеса на подбор и осигурява безпристрастност и прозрачност на процеса.
(8) Заместник-председателят замества председателя при невъзможност на председателя да изпълнява задълженията си в комитета по ал. 1.
(9) Секретарят/секретарите на комитета по ал. 1 са служители на УО на ПРСР.
(10) Секретарят подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички административни дейности, свързани с оценителния процес, и отговаря за техническата обезпеченост на дейността на комитета по ал. 1.“
§ 15.В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Външни експерти“ се заменят с „Външни експерт-оценители“.
2. В ал. 5 след думите „по чл. 1, ал. 1“ се добавя „и от избраните чрез централизиран конкурс по реда на чл. 14 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 53 от 2016 г.)“.
§ 16. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В оценителния процес на стратегиите за ВОМР могат да участват и помощник-оценители, които подпомагат дейността по подбор, и наблюдатели.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Помощник-оценителите са служители на програмите по чл. 1, ал. 1, които подпомагат дейността по подбора на стратегии и чиято дейност се ограничава до етапите на подбора, определени в заповедта за назначаване на комитета по чл. 25, ал. 1.“
§ 17. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Оценяването и класирането на стратегиите се извършва до три месеца от назначаването на комитета по чл. 25, ал. 1, а в случаите по чл. 24г, ал. 4 – до три месеца от крайния срок за кандидатстване за всяко отделно производство, освен ако по изключение в заповедта за назначаване на комитета по чл. 25, ал. 1 не е посочен по-дълъг срок, който не може да бъде по-дълъг от 4 месеца.
(2) Работата на комитета по чл. 25, ал. 1 приключва в рамките на съответния срок по ал. 1 с оценителен доклад до ръководителя на УО на ПРСР.“
§ 18. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Оценката за административно съответствие и допустимост се извършва от членове на комитета по чл. 25, ал. 1, като те могат да бъдат подпомагани от помощник-оценители, на база критерии за административно съответствие и допустимост, определени в документите по чл. 24, ал. 1.
(2) За потвърждаване на достоверността на заявените в рамките на оценката по ал. 1 данни по отношение на достъпното осигуряване на помещения и наличието на офис оборудване помощник-оценителите извършват посещение на място на МИГ/МИРГ. Констатациите от извършеното посещение на място се отразяват в протокол, подписан от представляващия МИГ/МИРГ и от лицата, извършили посещението, и се предоставят на председателя на комитета по чл. 25, ал. 1.
(3) Когато в хода на оценката се установи липса на документи и/или неяснота, или неточност на представените документи, председателят на комитета по чл. 25, ал. 1 уведомява писмено МИГ/МИРГ, която в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването може да представи допълнителна информация и/или документи. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на стратегията за ВОМР.
(4) Срокът за произнасяне по чл. 29, ал. 1 се удължава с периода от датата на изпращането на искането за разяснения по ал. 2 до датата на получаването на становището и/или информацията, и/или документите от МИГ/МИРГ.
(5) Въз основа на извършената проверка за административно съответствие и допустимост комитетът по чл. 25, ал. 1 изготвя списък на стратегиите, които не се допускат до техническа и финансова оценка. В списъка се посочват и основанията за недопускане. Списъкът се публикува на интернет страницата на ПРСР, а за недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в него, по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 19. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Техническа и финансова оценка се извършва на база критерии за подбор и методика, определени в документите по чл. 24, ал. 1. Критерии за подбор и методиката се одобряват от Комитета за наблюдение на ПРСР. В документите се определя минимално допустима оценка за качество на стратегиите за ВОМР.
(2) Подборът на стратегии на МИРГ, финансирани по повече от един фонд, се извършва на базата на критерии за подбор, включени в ПМДР и одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
(3) За финансиране се одобряват стратегиите, чиято оценка е по-голяма или равна на минимално допустимите оценки по ал. 1.
(4) Техническа и финансова оценка се извършва най-малко от четирима членове на комитета по чл. 25, ал. 1, от които двама са представители на всяка от финансиращите програми, по която кандидатства съответната стратегия, и поне двама са външни експерт-оценители.
(5) Разпределението се извършва в ИСУН.
(6) Общата оценка за всяка стратегия се формира като средноаритметично от сбора на оценките на отделните членове.
(7) При разлика с повече от 10 точки в оценките на членовете на комитета по чл. 25, ал. 1 се извършва оценка от други четирима членове, определени по реда на ал. 5.
(8) В случаите по ал. 7 общата оценка се формира като средноаритметично от сбора на оценките по ал. 4 и 7.“
§ 20. В чл. 32 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 21. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „с мотивирано предложение за решение“ се заличават.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. списък на одобрените за финансиране стратегии за ВОМР, подредени по реда на тяхното класиране, и максималния размер на финансирането, което да бъде предоставено за всяка от тях;“.
3. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „резервни стратегии по поканата за подбор на МИГ/МИРГ и на“ се заличават;
б) в т. 4 думата „заявления“ се заменя със „стратегии“.
4. В ал. 3, т. 5 думите „по образец, утвърден от ръководителя на УО на ПРСР“ и запетаята пред тях се заличават.
5. Алинея 8 се отменя.
§ 22. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) При одобрен оценителен доклад кандидатите от списъка по чл. 34, ал. 2, т. 1 се поканват да представят в 10-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за допустимост, включително на условията, посочени в документите по чл. 24, ал. 1, ако същите не са приложени към формуляра за кандидатстване.
(3) В 10-дневен срок от изтичането на срока по ал. 2 ръководителят на УО на ПРСР издава мотивирано решение, с което отказва предоставянето на финансиране на:
1. стратегиите, включени в списъка по чл. 34, ал. 2, т. 3;
2. стратегиите, включени в списъка по чл. 34, ал. 2, т. 1 – при несъгласие на кандидата да сключи споразумение;
3. кандидат, който не отговаря на изискванията за допустимост или не е представил в срок доказателства за това.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.
§ 23. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В срок до един месец от датата на сключване на споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР по съответния прием на стратегии УО на програмите по чл. 1, ал. 1 подготвят указания за прием на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР.“
2. В ал. 2 думите „методология и критерии за подбор на проектите“ се заличават.
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Утвърдените документи по ал. 1 се изпращат на МИГ/МИРГ – страна по съответното споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР.“
§ 24. Член 38 се отменя.
§ 25. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 абревиатурата „ПРСР“ се заменя с „водещия фонд“.
2. В ал. 2 думата „Управителният“ се заменя с „Управляващият“.
§ 26. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 7:
„7. при под 20 на сто изпълнение на всеки от заложените общи индикатори по стратегията за ВОМР, в срока по ал. 2.“
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) При възникване на обстоятелство по ал. 2, налагащо намаляване размера на договорени финансови ресурси по споразумения за изпълнение на стратегии за ВОМР, УО на ПРСР съгласувано със съответния УО на програма уведомява МИГ/МИРГ за сумата, с която се намалява финансовият ресурс по споразумението, като посочва и основанията за това.
(5) Считано от датата на получаване на уведомлението по ал. 4, до подписването на допълнително споразумение за изменение на споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР МИГ/МИРГ има право да обявява процедури за подбор до размера на сумата, посочена в уведомлението.
(6) В срок до 30 април 2019 г. УО на ПРСР изготвя отчет за изпълнението на индикаторите по ал. 2, т. 7 с данните, посочени в стратегията за ВОМР, и тяхното изпълнение към 31 декември 2018 г.“
§ 27. В чл. 41се правят следните изменения:
1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Местната инициативна група или местната инициативна рибарска група провежда недискриминационни и прозрачни процедури за подбор на проекти към стратегията за ВОМР, като разработва насоки за кандидатстване, включително ред за оценка на проектни предложения, който гарантира:“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При разработване на ред за оценка на проектните предложения по ал. 1 МИГ/МИРГ следва да се съобрази с минималните изисквания, утвърдени от заместник министър-председателя по европейските фондове, публикувани на Единния информационен портал, и с указанията на УО на програмите по чл. 37, ал. 1.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато редът за оценка се различава от минималните изисквания и от указанията на УО на съответната програма по чл. 37, ал. 1, МИГ/МИРГ го изпраща на УО на програмата.“
4. Алинея 4 се отменя.
5. В ал. 5 след абревиатурата „УО“ се добавя „на съответната програма“.
6. В ал. 6 думите „Управляващите органи одобряват процедурата“ се заменят с „Управляващият орган одобрява реда за оценка“.
7. В ал. 7 абревиатурата „ПРСР“ се заменя със „съответната програма“ и думата „процедурата“ се заменя с „реда за оценка“.
8. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Местните инициативни групи или местните инициативни рибарски групи съгласуват насоките за кандидатстване за всяка процедура за съответствие с приложимите правила за държавните помощи по реда на чл. 26, ал. 3 ЗУСЕСИФ.
(9) При установени непълноти в насоките по ал. 8 МИГ/МИРГ съвместно с УО на съответната програма предприемат мерки за привеждането им в съответствие с правилата по държавните помощи.“
§ 28. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ на“ думите „председателя на“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „председателят на Управителния съвет“ се заменят с „Управителният съвет“, а след думите „специфичните критерии, предвидени“ се добавя „от МИГ/МИРГ“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) При предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за интегрирани проектни предложения документите по ал. 1 се разработват в съответствие с указанията на УО на всяка от програмите, по които се предоставя финансовата помощ.“
§ 29. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Работата на комисията по ал. 1 приключва с оценителен доклад до ръководителя на финансиращата програма, съответно на водещата програма, при оценка на интегрирани проектни предложения, който включва:
1. списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всеки от тях;
2. списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране;
3. списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Оценителният доклад по ал. 3 се одобрява от Управителния съвет на МИГ/МИРГ в срок до 5 работни дни от приключването на работата на комисията по ал. 1.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Оценителният доклад по ал. 3 се изпраща от МИГ/МИРГ чрез ИСУН до ръководителите на УО/ДФЗ на програмите, финансиращи проектите, в срок до 5 работни дни от одобряването на оценителния доклад от Управителния съвет на МИГ/МИРГ.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Местните инициативни групи или местните инициативни рибарски групи уведомяват кандидатите, чиито проектни предложения не са одобрени или са одобрени частично, в срок до 5 работни дни от одобряването на оценителния доклад от Управителния съвет на МИГ/МИРГ.“
§ 30. В чл. 45:
1. В ал. 1 абревиатурата „УО“ се заменя с „УО/ДФЗ“.
2. В ал. 2 абревиатурата „УО“ се заменя с „УО/ДФЗ“.
§ 31. В чл. 48, ал. 3 след думите „Местните инициативни групи“ се поставя запетая и съюзът „или“ се заменя със „съответно“.
§ 32. Член 49 се отменя.
§ 33. В чл. 50:
1. Основният текст става ал. 1.
2. Създава ал. 2:
„(2) Отчитането, верифицирането и мониторингът на проектите към стратегиите за ВОМР се извършват в ИСУН.“
§ 34. В чл. 51 ал. 2 се изменя така:
„(2) Във връзка с изпълнението на задачите по ал. 1 МИГ/МИРГ изискват от бенефициентите информация и провеждат дейности по оценка, като представят:
а) годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и на УО на останалите програми – страна по споразумението по чл. 35 – в срок до 15 февруари на следващата календарна година;
б) окончателен доклад за изпълнение на стратегията – в срок до 2 месеца от последното плащане от УО на програма по чл. 1, ал. 1 към бенефициент по проект към стратегията за ВОМР.“
§ 35. В глава пета се създава раздел III:
„Раздел III
Обмен на информация и публичност
Чл. 53. Управляващите органи на програмите по чл. 1, ал. 1, ДФЗ, МИГ/МИРГ и бенефициентите въвеждат, събират и систематизират коректна и достоверна информация относно подбора и изпълнението на стратегии за ВОМР и дейностите по изпълнението, управлението, наблюдението, оценката и контрола на проектите съобразно своите отговорности в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН).
Чл. 54. (1) Управляващите органи на програмите по чл. 1, ал. 1 публикуват на своята интернет страница в самостоятелна рубрика информация и документи, свързани с изпълнението на Подхода „ВОМР“.
(2) Управляващият орган на ПРСР предоставя информацията за Подхода „ВОМР“, както и връзка към интернет страниците на УО на програмите по чл. 1, ал. 1 и на МИГ и МИРГ за публикуване в Единния информационен портал.
Чл. 55. (1) Управляващият орган на ПРСР изготвя за ВОМР, финансиран по повече от един фонд, индикативна годишна работна програма за следващата календарна година.
(2) Индикативната годишна работна програма включва предстоящите процедури по мерки 4.2 и 19.2 и се разработва съгласно образец, утвърден от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика.
(3) Проектът на индикативна годишна работна програма се съгласува с УО на програмите по чл. 1, ал. 1 до 15 септември всяка година.
(4) Проектът на индикативна годишна работна програма се публикува за коментари на електронната страница на ПРСР и на Единния информационен портал не по-късно от 1 октомври всяка година.
(5) След изтичането на срока по ал. 4 Съветът за координация при управлението на средствата от Европейския съюз разглежда на свое заседание и съгласува проекта на индикативна годишна работна програма.
Чл. 56. По инициатива на УО на ПРСР съвместно с УО на програмите по чл. 1, ал. 1 се провежда поне едно информационно събитие за Подхода „ВОМР“ във всеки от районите по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие.
Чл. 57.При изпълнението на стратегиите за ВОМР и на одобрените за финансиране проекти МИГ, МИРГ и бенефициентите спазват изискванията на раздел ІІ, точка 2.2 от Приложение ХІІ към Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.), приложими за мерките за информация и публичност.
Чл. 58.При изпълнението на мерките за информация и публичност МИГ, МИРГ и бенефициентите спазват изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г. съгласно приложение № 2 към Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 – 2020 г. и съгласно Приложение ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 227/18 от 31 юли 2014 г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/669 на Комисията от 28 април 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на изменението на съдържанието на програмите за развитие на селските райони, публичността на тези програми и коефициентите на преобразуване в животински единици (ОВ, L 115/33, 29 април 2016 г.).
Чл. 59. Областните информационни центрове съдействат за популяризиране на Подхода „ВОМР“.“
§ 36. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 3:
„3. Финансовата оценка на стратегии за ВОМР с водещ фонд ЕЗФРСР е елемент от техническата оценка в частта качество на стратегията.“
Заключителни разпоредби
§ 37. В чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на условията, реда, механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за определяне на условията и реда за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 76 от 2016 г.), се създава т. 18:
„18. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 – за операциите, финансирани чрез Подхода „ВОМР“.“
§ 38. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

2820