Министерски съвет
брой: 32, от дата 21.4.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 73 от 13 април 2017 г. за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73  ОТ 13 АПРИЛ 2017 Г.
за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г. (oбн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 3, 100 и 102 от 2009 г., бр. 82 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г. и бр. 91 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 16 се създава ал. 3:
„(3) За движение на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, за които се издава едногодишно разрешително по чл. 8, ал. 3 от Наредба № 11 от 2001 г., след подаване на заявлението за издаване на разрешително и таксата по ал. 1 и 2, се събират следните годишни такси:

№  по ред
Превишаване на допустимата максимална широчина
Лв.
1.
от 2,55 м до 3,50 м включително 
30
2.
над 3,50 м до 4,50 м включително
100

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2818