Министерство на земеделието и храните
брой: 32, от дата 21.4.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.36


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм., бр. 60 и 89 от 2014 г., бр. 92 от 2015 г. и бр. 8 и 42 от 2016 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. (Националната програма) за следните мерки:
1. „Преструктуриране и конверсия на лозя“;
2. „Популяризиране на пазарите на трети държави“.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „по мерките по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 3“ се заменят с „по мярката по чл. 1, т. 1“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думите „ал. 1“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „съответната година на мерките по чл. 1, ал. 1, която се публикува на интернет страницата на ДФЗ“ се заменят със „съответната финансова година на мерките по чл. 1“.
3. В ал. 4 думите „ал. 1, която се публикува на интернет страницата на ДФЗ, в срок най-малко 15 дни преди началото на съответния период“ се заличават.
4. В ал. 5 думите „ал. 1“ се заличават.
5. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Въз основа на решение на постоянната работна група, създадена на основание чл. 4, ал. 1, изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед период за прием на проекти със заявено авансово плащане за текущата финансова година.
(7) Заповедите по ал. 3, 4 и 6 се публикуват на интернет страницата на ДФЗ в срок най-малко 15 дни преди началото на съответния период за прием.“
§ 4. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 буква „б“ се отменя.
2. В т. 3 буква „г“:
а) в подточка „аа“ накрая се поставя запетая и се добавя „подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване“;
б) подточки „бб“ и „вв“ се отменят.
§ 5. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „чл. 1, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 1, т. 1“.
2. Създава се т. 11:
„11. дейности по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, за които кандидатът за подпомагане е получил финансиране от ЕС през последните 10 финансови години.“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „отговарящи на изискванията на чл. 1, ал. 2“ се заменят с „вписани в лозарския регистър по Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН)“.
2. Създава се т. 4:
„4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, видът и размерът на които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.“
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „четвъртия десетичен знак“ се заменят с „до четвърти знак след десетичната запетая“;
б) в т. 2, буква „а“ числото „3“ се заменя с „5“;
в) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „а когато е издадена/и от Агенцията по геодезия, картография и кадастър – актуална/и след последните промени в кадастъра“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При подаване на заявленията по ал. 1 за дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2, буква „а“ се представя уведомление за начало на изкореняване по реда на Наредба № 9 от 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя (ДВ, бр. 42 от 2016 г.).“
§ 8. В чл. 11, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „а когато е издадено от Агенцията по геодезия, картография и кадастър – до настъпване на промени в кадастъра“.
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „Когато кандидатът възнамерява да заяви авансово плащане, той следва да посочи в заявлението за предоставяне на финансова помощ точния размер на сумата за авансовото плащане и финансовата година, за която има намерение да упражни това право.“
2. В ал. 2:
а) точка 2 се отменя;
б) точка 6 се изменя така:
„6. удостоверение за признаване като организация на производители или свидетелство за признаване като група на производители, издадено по реда на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (ДВ, бр. 34 от 2015 г.);“
в) в т. 8 накрая се добавят думите „(не се прилага за кандидатите, които са ЕТ)“;
г) създава се т. 11:
„11. свидетелство за съдимост на кандидата за финансова помощ – физическо лице, на представляващия кандидата за помощта едноличен търговец или юридическо лице и на членовете на управителния им орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай че членове са юридически лица – на неговия законен представител и на техните представители в съответния управителен орган, издадено не по-късно от 4 месеца преди представянето му – оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта; когато за някое от лицата свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод – оригинал или копие, заверено от кандидата за финансова помощ.“
3. В ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. нотариално заверено копие или препис от разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за водите, придружено от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на водния обект, в случай че разрешителното за ползване е на трето лице.“
4. В ал. 5 думите „приложение № 5“ се заменят с „приложение № 6“.
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „ал. 1“ се добавя „дирекция „Технически инспекторат“ на ДФЗ извършва проверка на заявените за подпомагане имоти, след което се“.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Не е допустимо оттегляне на заявление за предоставяне на финансова помощ след уведомяване за евентуални случаи на нередовности на предоставените документи или за предстояща проверка на място.“
3. В ал. 10, т. 2 думите „нередност – със срока, необходим за отстраняването им“ се заменят с „нередност и/или измама – със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ“.
§ 11. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ в случай на:
1. несъответствие с целите на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г., дейностите и изискванията, определени в тази наредба и в правото на Европейския съюз;
2. несъответствие на проекта с изискването по чл. 13, ал. 4 за минимален брой точки;
3. недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото заявление, определен в заповедта по чл. 3, ал. 3;
4. установяване на обстоятелства по чл. 8, ал. 7;
5. установяване на изискуеми задължения към ДФЗ;
6. липса на съответствие с изискванията на чл. 7.
(2) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ на кандидати/ползватели на помощ, които са включени в Системата за ранно откриване и отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26.10.2012 г.).“
§ 12. В чл. 15, ал. 3 изречение второ се изменя така: „Същото може да бъде заявено в периода от 16 октомври до 15 декември на съответната финансова година, посочена в заявлението по чл. 12, ал. 1 като краен срок за изпълнение.“
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „банкова гаранция, учредена в полза на ДФЗ (по образец), в оригинал“ се заменят с „оригинал на банкова гаранция (по образец), учредена в полза на ДФЗ“.
2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за наличието на изискуеми задължения към ДФЗ“.
3. В ал. 5:
а) създават се изречение второ и трето: „Този срок е 30 работни дни в случай на банкова гаранция, издадена от банка, с която ДФЗ няма сключен договор за директна кореспонденция. Срокът се удължава, когато са:“;
б) създават се т. 1 и 2:
„1. констатирани нередовности, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции – със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама – със срока, необходим за отстраняването им; обработката на заявлението за авансово плащане се спира и възобновява със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.“
4. В ал. 9 думите „по чл. 14, ал. 2“ се заменят със „сключен по реда на чл. 14, ал. 2“.
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „по чл. 14, ал. 2“ се заменят със „сключен по реда на чл. 14, ал. 2“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Недопустимо е подаването на заявление за окончателно плащане във финансова година, различна от финансовата година, определена като краен срок за изпълнение на дейностите в договора, сключен по реда на чл. 14, ал. 2. Недопустимо е окончателно плащане на етапи от дадена дейност и/или на отделна дейност от договора.“
3. В ал. 3:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 7 думата „заявили“ се заменя с „класирани въз основа на изпълнението на“;
в) в т. 9 накрая се добавя „издадено по реда на чл. 12, ал. 2, т. 6“;
г) създава се т. 13:
„13. свидетелство за съдимост на кандидата за финансова помощ – физическо лице, на представляващия кандидата за помощта едноличен търговец или юридическо лице и на членовете на управителния им орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай, че членове са юридически лица – на неговия законен представител и на техните представители в съответния управителен орган, издадено не по-късно от 4 месеца преди представянето му – оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта; когато за някое от лицата свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод – оригинал или копие, заверено от кандидата за финансова помощ.“
4. В ал. 5:
а) в т. 1 думата „презасаждане“ се заменя с „право на презасаждане“;
б) точка 3 се отменя.
§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 изречение второ се заличава.
2. В ал. 3 думите „по чл. 14, ал. 2“ се заменят със „сключен по реда на чл. 14, ал. 2“.
3. В ал. 5, в текста преди т. 1 след думите „се удължава“ се добавя „и/или спира“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Не е допустимо оттегляне на заявление за окончателно плащане след уведомяване за евентуални случаи на нередовности на предоставените документи или за предстояща проверка на място.“
§ 16. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а. Отказ за изплащане на цялата финансова помощ по подадено заявление за окончателно плащане се постановява в следните случаи:
1. когато инвестицията не е извършена в срок или заявлението за окончателно плащане не е подадено в регламентирания срок съгласно чл. 17, ал. 1;
2. когато не са отстранени нередовностите или непълнотите в срока съгласно чл. 18, ал. 2;
3. когато ползвателят е изпълнил инвестицията върху площ, по-малка от 50 на сто от договорираната за подпомагане.“
§ 17. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „констатирана разлика“ се добавя „в размер до 20 на сто“.
2. В т. 2 думите „заявление за“ се заличават, а след думите „констатирана разлика“ се добавя „в размер до 20 на сто“.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. при окончателно плащане след авансово изплатена финансова помощ, когато неизпълнението е над 20 на сто, но не повече от 50 на сто от площта по договора, констатирано с проверките по чл. 18, ал. 1 и 3, подпомагането се изчислява въз основа на установената от проверка на място площ и се намалява с двойния размер на установената разлика; ползвателят следва да възстанови установената разлика в двоен размер; в случай че ползвателят не възстанови дължимата сума, ДФЗ усвоява дължимата сума от банковата гаранция;“.
4. Създава се нова т. 4:
„4. при неизпълнение над 50 на сто от площта по договор, констатирано с проверките по чл. 18, ал. 1 и 3, ползвателят дължи връщане на сума, равна на авансово изплатената финансова помощ; ако ползвателят не възстанови авансово изплатената сума в седемдневен срок от получаване на искането за доброволно възстановяване, ДФЗ усвоява пълния размер на банковата гаранция;“.
5. Досегашната т. 4 става т. 5.
6. Досегашната т.5 става т. 6 и в нея думите „т. 4“ се заменят с „т.5“, а след думите „по договора“ се добавя „при подаване на заявление за окончателно плащане“.
7. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думите „т. 5“ се заменят с „т. 6“, а думите „по реда на т. 1 и 2“ се заменят с „въз основа на площта, определена от проверката по чл. 18, ал. 3“.
8. Досегашната т. 7 става т. 8 и се изменя така:
„8. при условие че ползвателят е изпълнил дейности на по-малко от 50 на сто от площта по договора, констатирано от ДФЗ с проверките по чл. 18, ал. 1 и 3, на ползвателя не се предоставя безвъзмездна финансова помощ; когато неизпълнението е над 20 на сто, но не повече от 50 на сто, подпомагането се изчислява въз основа на установената от проверка на място площ и се намалява с двойния размер на установената разлика.“
§ 18. В чл.21, ал.1 изречение второ се изменя така: „Към искането се прилага писмена обосновка с приложени доказателства, необходими за преценка на неговата основателност.“
§ 19. В чл.23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по реда на чл. 2, ал. 2“ се заменят със „със заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ ведно с описаните в заявлението документи“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 20. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. След извършване на необходимите проверки по реда на ЗВСН и в случай на одобрение на заявлението по чл. 23 изпълнителният директор на ИАЛВ издава разрешение за презасаждане с отложено изкореняване.“
§ 21. В чл. 25, ал. 2 думите „документите по чл. 24, ал. 4“ се заменят с „разрешението по чл. 24“.
§ 22. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „производителят“ се заменя с „бенефициентът“.
2. В ал. 8 думите „предоставената по ал. 5 актуална справка“ се заменят със „с издадено от ИАЛВ удостоверение за спазване на изискването по ал. 1“.
§ 23. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) Заявление за обезщетение за загуба на доход се подава в ЦУ на ДФЗ в рамките на финансовата година, в която се подава заявлението по чл.17, ал.1, към което се прилага удостоверението по чл. 27, ал. 3 и изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице.“
§ 24. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „три години след окончателно изплащане на финансовата помощ“ се заменят с „края на петата календарна година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Държавен фонд „Земеделие“ извършва проверка на място за изпълнение на задължението по ал. 1. Ползвателите на финансова помощ, подлежащи на проверка, се определят на база риск анализ.
(4) При неизпълнение на задължението по ал. 1 ДФЗ писмено предупреждава ползвателя за констатираното неизпълнение и предвидените за това санкции, като му дава възможност в едномесечен срок от получаване на предупреждението да отстрани нередовностите. В случай на отстраняване на нарушението в указания срок ползвателят не се санкционира.“
§ 25. В чл. 29а, ал. 1 след думата „помощ“ се добавя „до изтичане на срока по чл. 29, ал. 1“, а думите „земеделски площи в стопанството“ се заменят с „площи, заети с лозови насаждения, за които е получено финансово подпомагане“.
§ 26. В чл.30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в период от 3 години след окончателното изплащане на помощта“ се заменят с „в срок до края на петата календарна година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ“.
2. В ал. 4 думите „За период от три години след окончателното изплащане“ се заменят с „В срок до края на петата календарна година, следваща годината на окончателно изплащане“.
§ 27. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) По мярката се подпомагат следните дейности и свързаните с тях разходи:
1. Mерки за популяризиране или реклама, които изтъкват предимствата на продуктите, произведени в Европейския съюз, най-вече от гледна точка на качеството, безопасността на храните или грижата за околната среда, като:
а) рекламни кампании – разходи за режисура, персонал, разходи за изработка на клипове – до три на брой, с максимална продължителност 30 секунди;
б) разходи за дизайн, разходи за отпечатване на реклама и/или рекламни текстове (статия) в печатни издания, разходи за езикова адаптация (превод), както и разходи за публикуване на съобщение за дадено събитие (покана и/или прессъобщение); разходите за публикуване на съобщение за дадено събитие включват разходи за отпечатване и разходи за езикова адаптация;
в) разходи за закупуване и брандиране на рекламни материали – ключодържатели, USB стикове, разходи за закупуване и брандиране на химикалки;
г) разходи за дизайн и разходи за отпечатване на печатни рекламни материали – брошури, папки;
д) разходи за дизайн на уебсайт и закупуване на домейн, разходи за хостинг и поддръжка на домейн, администриране на уебсайта по години.
2. Участия в мероприятия, като:
а) изложения с международна значимост – панаири и международни изложби, секторни или общи, насочени към специалистите или потребителите, разходи за такса за участие, наем на пространство, конструкция на щанд, персонал на щанд – до 2 хостеси, разходи за закупуване и брандиране на тениски и шапки за наетия персонал, наемане на техника (хладилници и монитори), такса за обслужване (вода, електричество, почистване, охрана, оборудване за дегустация), складиране и транспорт (външен и вътрешен) на мостри, както и разходи за самолетни билети, хотелско настаняване и дневни на представители от България съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.);
б) демонстрации в търговски обекти (POS – point of sales) – разходи за наемане на щанд, осигуряване на персонал – 2 лица на обект, логистика и транспорт (външен и вътрешен) за мостри, складиране на мостри, както и разходи за самолетни билети, хотелско настаняване и дневни на представители от България съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;
в) организиране на посещения в България на заинтересовани представители от целевата/ите държава/и – търговци на дребно, сомелиери, туристически агенти, хотелски агенти, международни журналисти, отразяващи теми, свързани с вино; разходи за самолетни билети, хотели, изхранване (кетъринг) за гостите, наем на вътрешен транспорт, разходи за преводач.
3. Организиране и провеждане на действия, свързани с информационни кампании, по-специално относно режимите на ЕС, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания и биологичното производство. Действията по букви „а“ и „б“ се изпълняват само паралелно с провеждане на мероприятия по т. 2, букви „а“ или „б“ и могат да включват разходи за:
а) организиране на бизнес срещи между професионалистите и потребителите, наемане на зали, техническо оборудване, осигуряване на кетъринг и вътрешен транспорт на мостри;
б) организиране на работни срещи, тематични вечери/продуктова дегустация, разходи за вътрешен транспорт на мостри, наем на помещение, наем на техника/видеомонитор, хонорар на сомелиер от целевата/ите държава/и, хонорар на говорител (само за наето лице от целевата държава) и осигуряване на кетъринг.
4. Изпълнение на дейностите – разходи за закупуване на мостри, които не надвишават 10 на сто от общата сума на одобрените разходи на конкретната дейност.
5. Извършване на административни дейности – разходи за заплати на персонала, както и разходи за възнаграждения на лица, наети по граждански договори, разходи за управление на проекта, които не следва да надвишават 4 на сто от общата сума на одобрените и извършени дейности.
6. Изпълнение на дейностите – разходи за възнаграждение на организацията изпълнител, които не следва да надвишават 10 на сто от общата сума на одобрените и извършените дейности.“
2. В ал. 4 се създава т. 8:
 „8. извършване на дейности извън обхвата на чл. 31, ал. 2.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Не се подпомагат проекти и дейности, получили финансиране съгласно Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (ОВ, L 3/1 от 5.01.2008 г.), Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопански продукти, прилагани на вътрешния пазар в трети държави и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (OB, L 317/56 от 4.11.2014 г.) и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20.12.2013 г.) и с мерките, финансирани по национални и регионални кампании.“
§ 28. В чл. 32, ал. 1, т. 4 думите „чл. 5 от“ се заличават.
§ 29. В чл. 33 ал. 12 се отменя.
§ 30. В чл. 33а ал. 12 се отменя.
§ 31. В чл. 34, ал. 2 думата „Периодът“ се заменя със „Срокът“.
§ 32. Наименованието на раздел V се изменя така: „Условия и ред за участие“.
§ 33. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Допустими за финансово подпомагане по мярката са кандидати, които отговарят на изискванията на чл. 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор и за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията (ОВ, L 190/1 от 15.07.2016 г.) и на чл. 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор (ОВ, L 190/23 от 15.07.2016 г.) , наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150“. Кандидатите по чл. 32, ал. 1 и/или винопроизводителите, участващи в промоционалния проект, трябва да:
1. имат достатъчен технически капацитет (извършването на предлаганата операция следва да бъде осигурено от професионалисти, наети специално за целите на операцията, и/или от персонал с необходимите опит, образование и квалификация за реализиране на мерките и от наличието на помещение за целите на промоционалния проект);
2. имат достатъчен финансов ресурс за реализиране на дейностите, заложени в промоционалния проект (изследва се финансовата стабилност чрез текущата печалба съгласно представените годишни финансови отчети, отчети за приходи и разходи и счетоводни баланси за предходната година на кандидата и/или на участниците, която да бъде съразмерна на стойността на промоционалния проект);
3. имат достатъчно произведени продукти в качествено отношение (вина със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) или за сортови вина без ЗНП/ЗГУ) и количествено отношение (произведени и съхранявани количества вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина (стокови наличности) за предходните две години;
4. отговарят на изискването за пазарен дял по чл. 37, ал. 4, т. 2.“
2. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 се създава ново изречение първо: „Периодите за подаване на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярката се определят ежегодно, като тази информация се публикува на интернет страницата на ДФЗ, в срок най-малко 30 дни преди началото на съответния период.“; досегашният текст става изречение второ;
б) точка 10 се изменя така:
„10. копие от годишни финансови отчети за приходи и разходи и счетоводен баланс за последните две години, удостоверяващи финансов капацитет на кандидата и/или на членовете, участващи в промоционалния проект;“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Изпълнителната агенция по лозата и виното изпраща служебно на ДФЗ справка, включваща информация за:
1. стокови наличности – съхранявани количества вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина от последна и предходни реколти към 31 юли за последните две винарски години от фирмите винопроизводители, участващи в промоционалния проект;
2. произведените вина със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект, удостоверяваща дали кандидатът отговаря на изискването за пазарен дял от не по-малко от 10 на сто спрямо общото производство за страната на произведените вина със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ (пазарният дял се формира от произведените вина със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ на винопроизводителите, участващи в промоционалния проект, спрямо общото производство за страната със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ);
3. общо произведено за страната количество вино със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ за страната;
4. продадени вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект;
5. износ на вино със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект.“
4. Създава се ал. 7:
„(7) Държавен фонд „Земеделие“ има право да изисква представянето и на документи извън посочените в ал. 3 и утвърдения образец на заявление за финансово подпомагане, когато са свързани със заявения за подпомагане на промоционален проект и/или са от значение за произнасянето на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 39. Представените след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са изрично изискани от ДФЗ, не се вземат предвид при последващата обработка на заявлението за подпомагане.“
§ 34. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
 а) създават се ново изречение второ и трето: „Този срок спира да тече, когато заявлението е нередовно, не са предоставени всички необходими документи или е необходимо да бъде подадена допълнителна информация, както и при извършване на допълнителна проверка. Срокът за обработка продължава да тече след получаване на документите или от датата на извършване на проверките.“;
б) досегашното изречение второ става изречение четвърто.
2. В ал. 2:
а) точка 3 се отменя;
б) в т. 4 думите „по чл. 32, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5“ се заличават;
в) точка 6 се изменя така:
„6. в промоционалния проект не е формулирана стратегия, целяща увеличение с не по-малко от 10 на сто ръста на продажбите/износ, както и кандидатите нямат достатъчно количество вина със ЗНП/ЗГУ и сортови без ЗНП/ЗГУ на склад за реализиране на заложената стратегия;“
г) създават се т. 8 – 14:
„8. предложените разходи на операцията надвишават обичайните пазарни цени;
9. кандидатът не притежава необходимия технически капацитет по чл. 37, ал. 2, т. 1;
10. кандидатът не разполага с необходимите финансови ресурси по чл. 37, ал. 2, т. 2;
11. кандидатът не е спазил изискванията на чл. 33 и 33а при избора на организация изпълнител и оценяваща организация;
12. се установи наличие на изкуствено създадени условия за получаване на финансова помощ с оглед извличането на предимства в противоречие с целите на мярката за подпомагане;
13. се установи свързаност между кандидатите по мярката, организацията изпълнител и оценяващата организация съгласно представени договори по чл. 37, ал. 3, т. 11;
14. дейностите в промоционалния проект не съответстват на дейностите и изискванията, определени в тази наредба, и на насоките на Европейския съюз за прилагане на мярката, публикувани на официалния интернет портал: https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp.“
§ 35. В чл. 43 се създава ал. 6:
„(6) Когато в заявлението за междинно плащане е заявена за възстановяване сума, равна или по-голяма от левовата равностойност на 300 000 евро, към него се прилага сертификат за извършен финансов отчет съгласно чл. 41, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150.“
§ 36. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато в заявлението за окончателно плащане е заявена за възстановяване сума, равна или по-голяма от левовата равностойност на 300 000 евро, към него се прилага копие от сертификат за извършен финансов отчет съгласно чл. 41, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150.“
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Ползвателят може да подаде искане за промяна на договора с ДФЗ не по-късно от 3 месеца преди изтичане на неговия срок. Към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата основателност. Ползвателят на финансова помощ може да поиска изменение на договора само веднъж на полугодие от съответния период, но не повече от две изменения на период. Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя дейностите, с което се нарушава първоначалната стратегия на промоционалния проект;
2. води до увеличаване на стойността на договорената финансова помощ;
3. пренасочва бюджет от поддейност в поддейност и от действие в действие;
4. води до завишаване на единичните цени;
5. води до промяна на бюджета по дейности и периоди;
6. води до замяна на поддейност с поддейност и действие с действие.“
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея се създават т. 6, 7, 8 и 9:
„6. ползвателят на финансова помощ не е спазил изискванията на чл. 40, ал. 4;
7. към заявлението за междинно и/или окончателно плащане не е представен сертификат за извършен финансов отчет съгласно чл. 41, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150;
8. при изпълнението са използвани текстове и материали, които не са одобрени, на ДФЗ;
9. са извършени дейности след изтичане на конкретния период съгласно чл. 34, ал. 2.“
§ 37. Глава пета „Мярка „Събиране на реколтата на зелено“ с чл. 46 – 54 се отменя.
§ 38. В § 1 – допълнителна разпоредба, се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 7 числото „15“ се заменя с „16“ и навсякъде в текста числото „14“ се заменя с „15“.
2. В т. 26 накрая се добавя „или с различни разстояния на засаждане“.
3. Точка 29 се отменя.
4. В т. 44:
а) в текста преди т. 1 думите „изпълнено поне едно от“ се заменят със „са изпълнени“;
б) в т. 2 след думата „членовете“ се добавя „участници в промоционалния проект“ и числото „20“ се заменя с „10“.
5. Създават се т. 50, 51 и 52:
„50. „Производител“ е физическо или юридическо лице или група физически или юридически лица независимо от правния статут, предоставен на групата и на нейните членове от законодателството, чието стопанство се намира в рамките на територията на Съюза, което стопанисва площ, засадена с лози.
51. „Очевидна грешка“ е всяко несъответствие между формираната истинска воля на кандидата или ползвателя и нейното външно изразяване във всички негови искания, молби или заявления, свързани с документите за подпомагане.
52. „Действие“ е съвкупност от дейности, притежаващи достатъчен обхват, за да улеснят представянето на характеристиките на вината със ЗНП, ЗГУ или сортови вина без ЗНП/ЗГУ.“
§ 39. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 2 „Конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната чрез присаждане (чл. 5, ал. 1, т. 1, буква „б“)“ се отменя.
2. В т. 8:
а) текстът „Пределната цена на инвестицията за практиките по:
изграждане на противоерозионна агротех­ника (оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди и/или колектори, затревени или не) – 10 730,00 лв./ха;
изграждане на подземни колектори за дренаж (отводняване) – 10 730,00 лв./ха;
изграждане на шахти и канали за отводняване (изграждане, почистване и оформяне на изкопи за траншеи за дренажните тръби, полагане на дренажни тръби) – 10 730,00 лв./ха“ се заменя със: „Пределната цена на инвестицията за практиките по изграждане на противоерозионна агротехника, подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване – 10 730,00 лв./ха“;
б) таблицата се изменя така:

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА БОРБА С ЕРОЗИЯТА
Изграждане на противоерозионна агротехника, подземни колектори за дренаж,
шахти и канали за отводняване
(оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди и/или колектори, затревени или не)
Практики
Мерна единица
Количество
Единична цена (лв.)
Цена за 1 хектар лозе
(лв.)
1.
Материали и транспорт
2.
Изграждане (ръчен и механизиран труд)
 
Общо  (лв.)                                                                                       75 %
10 730,00
8047,50
Изграждане или реконструкция на тераси
Практики
Мерна единица
Количество
Единична цена
(лв.)
Цена за 1 хектар лозе (лв.)
1.
Материали и транспорт
2.
Изграждане (ръчен и механизиран труд)
 
Общо за изграждане/реконструкция на тераси                                              75 %
21 125,00
15 843,75

§ 40. В приложение № 6 към чл. 13, ал. 4, на ред критерий № 7 „Кандидатът е млад гроздопроизводител“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В колона 2 от таблицата навсякъде в текста след думите „40 години“ се добавя „и има завършен 150-часов курс на обучение или диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на лозарството“.
2. В колона 3 от таблицата се създава изречение трето: „Копие от документ за завършен 150-часов курс на обучение или копие от диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на лозарството.“
§ 41. Приложение № 7 към чл. 38, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 7  към чл. 38, ал. 4
Критерии за оценка на промоционални проекти

Критерии за оценка
Максимален брой точки*
Информация от
1. Общо значение на проекта/на кандидата
8
Държавен фонд „Земеделие“
1.1. Значение на проекта за пазарната ситуация/нуждите на сектора
4
Проектът е насочен към целевите пазари на Китай, Япония, Тайван, Сингапур, Виетнам, Тайланд, Алжир, Русия, САЩ и Бразилия
4
1.2. Представителност на кандидата:
4
 
1.2.1. Пазарен дял от произведените вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина без ЗНП, ЗГУ на участниците в промоционалния проект спрямо общото производство за страната на вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина без ЗНП, ЗГУ
4
Обобщена справка от ИАЛВ по чл. 37, ал. 4, удостоверяваща произведени, продадени, съхранявани и изнесени вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ от винопроизводителите, участници в проекта, и общо производство за страната на вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ
между 11 % и 20 %
2
между 21 % и 30 %
3
над 30 %
4
2. Приложно поле и обхват на програмните действия по отношение:
42
 
2.1. Продължителност на проекта
4
Промоционален проект
1 година
2
2 години
3
3 години
4
2.2. Значение на програмата за целевите групи (брой целеви групи)
10
Промоционален проект
дистрибутори
4
потребители, с изключение на младите и подрастващите
3
лица, формиращи обществено мнение (журналисти, експерт по кулинарното изкуство)
2
учебни заведения от сектора на хотелиерството и ресторантьорството
1
2.3. Информационни кампании, по-специално относно режимите на Общността, отнасящи се до биологичното производство
4
1. Промоционален проект
2. Копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и
2.4. Разнообразие на дейности (ясно описани и определени, като е включена спецификация на продуктите, разходите, детайлно разбити на единични бройки и цени):
15
 
изработване на уебсайт, публикуване на рекламни статии, изработване на видеоклипове
1
 
демонстрации в търговски обекти (POS – point of sales)
3
Промоционален проект
участия в международни изложения
5
Промоционален проект
информационни кампании, по-специално относно режимите на ЕС, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания и биологичното производство
2
Промоционален проект
организиране на посещения в България
4
 
2.5. Брой на целеви пазари
3
Промоционален проект
един или повече от три целеви пазара
1
два целеви пазара
2
три целеви пазара
3
2.6. Обхват и разнообразие на продуктовата гама – ще се оценява в два допълващи се аспекта:
6
 
2.6.1. Капацитет на кандидата/участниците в промоционалния проект в количествено отношение (стоковите наличности) на вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина без ЗНП, ЗГУ, съотносими към заложената стратегия
3
Обобщена справка от ИАЛВ по чл. 37, ал. 4, удостоверяваща произведени, продадени, съхранявани и изнесени вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ от винопроизводителите, участници в проекта, и общо производство за страната на вина със ЗНП/ЗГУ и сортови без ЗНП/ЗГУ
между 11 % и 15 %
1
 
между 16 % и 20 %
2
 
над 20 %
3
 
2.6.2. По-висока оценка при по-разнообразен асортимент (дава се по-голяма възможност за отговор на пазара)
3
Промоционален проект
вина със ЗНП
1
 
вина със ЗГУ
1
 
Сортови вина без ЗНП/ЗГУ
1
 
3. Проектът е насочен към нови държави, които до момента не са били подпомагани по схемата
4
Държавен фонд „Земеделие“
4. Кандидатът не е получавал подпомагане до момента по схемата
4
Държавен фонд „Земеделие“
5. Възможност за „търговски отговор“:
8
 
5.1. Реализиран износ на вина със ЗНП/ЗГУ и сортови без ЗНП/ЗГУ за последните две години – процент на износ от общите продажби на вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ за последните две години на участниците в промоционалния проект
4
Обобощена справка от ИАЛВ по чл. 37, ал. 4, удостоверяваща произведени, продадени, съхранявани и изнесени вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ от винопроизводителите, участници в проекта, и общо производство за страната на вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ
до 30 %
2
между 31 % и 60 %
3
над 60 %
4
5.2. Наличие на дистрибуция на целевия пазар (дистрибутори, партньори)
4
Документ, удостоверяващ партньорства на кандидата с дистрибутори и партньори в трети страни
6. Международно присъствие на кандидата и/или на участниците в промоционалния проект за минимум последните две години
9
 
участия в международни изложения
4
Документ, удостоверяващ участие на кандидата в международни изложения (Членовете на кандидата са включени в каталози на изложения, фактури, удостоверяващи такси за участие и др.)
участия в международни конкурси
2
Каталог от проведените конкурси; програма, удостоверяваща участие, и др.
спечелени награди от международни конкурси
3
Документ, удостоверяващ получена/и награда/и
ОБЩО
75
 

Преходни и заключителни разпоредби
§ 42. Разпоредбите на § 36, т. 3 се прилагат и за договорите за изпълнение на промоционални проекти, сключени преди влизане на тази наредба в сила, чието изпълнение не е приключило.
§ 43. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър:  Христо Бозуков
2754