Народно събрание
брой: 49, от дата 20.6.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 31 декември 2016 г.

 

РЕШЕНИЕ
по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 31 декември 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
РЕШИ:
Приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 31 декември 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 15 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
4458