Народно събрание
брой: 49, от дата 20.6.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение във връзка с Годишния док­лад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г.

 

РЕШЕНИЕ
във връзка с Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 22а, ал. 7 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 15 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
4456