Министерски съвет
брой: 49, от дата 20.6.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Решение № 324 от 15 юни 2017 г. за обявяване на 19 юни за професионален празник на финансовия инспектор

 

РЕШЕНИЕ № 324 ОТ 15 ЮНИ 2017 Г.
за обявяване на 19 юни за професионален празник на финансовия инспектор
На основание чл. 154, ал. 3 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 3 от Закона за държавния служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 19 юни за професионален празник на финансовия инспектор.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
4454