Министерски съвет
брой: 49, от дата 20.6.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 113 от 15 юни 2017 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните, приета с Постановление № 375 на Министерския съвет от 2011 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 15 ЮНИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните, приета с Постановление № 375 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2015 г. и бр. 69 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 37, ал. 1 в таблицата се правят следните изменения и допълнения:
1. Пореден № 6 се изменя така:

6.
За регистрация на търговец по чл. 71, ал. 1 ЗВД, който получава пратки животни, зародишни продукти, странични животински продукти и продукти, получени от тях, от държави членки, и за регистрация на оператор по чл. 229а, ал. 1 ЗВД, който търгува с пратки странични животински продукти и/или продукти, получени от тях, без да ги съхранява, с произход от държава членка, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или от трети страни
100,00

2. Създава се пореден № 19:

19.
За промяна в регистрирани обстоятелства на името/наименованието и/или адреса/седалището, или на друго обстоятелство съгласно чл. 229а, ал. 7 ЗВД
30,00

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
4453