Министерски съвет
брой: 49, от дата 20.6.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 112 от 15 юни 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 15 ЮНИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 39 и 44 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 числото „69 361 000“ се заменя със „76 961 000“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „37 240 000“ се заменя с „42 840 000“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят, както следва:
1. за сметка на предвидените разходи за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. – 40 540 000 лв.;
2. чрез преструктуриране на разходите/трансферите по централния бюджет за 2017 г. – 2 300 000 лв.“
§ 3. Създава се нов чл. 10:
„Чл. 10. Със сумата 5 600 000 лв. по пореден № 9 от приложението да се увеличи бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Българската национална телевизия за 2017 г.“
§ 4. Досегашният чл. 10 става чл. 11 и в него след думите „министърът на културата“ се поставя запетая и се добавя „генералният директор на Българската национална телевизия“.
§ 5. Досегашният чл. 11 става чл. 12.
§ 6. В приложението към чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се пореден номер 9:

9.
Българска национална телевизия – общо:
 
5 600 000
2 000 000
7 600 000
 
 
Закупуване на техника за разпространяване на картина и звук от събитията по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
5 600 000
1 488 256
7 088 256
 
 
Наемане на технически съоръжения, реализаторски екипи и такси за разпространение.
 
511 744
511 744

2. Ред „Общо средства“ се изменя така:

ОБЩО СРЕДСТВА:
42 840 000
34 121 000
76 961 000

Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
4452