Народно събрание
брой: 49, от дата 20.6.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г.

 

РЕШЕНИЕ
по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 40, ал. 5 от Закона за защита от дискриминация
РЕШИ:
Приема Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 14 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
4407