Народно събрание
брой: 49, от дата 20.6.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика

 

РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Кристина Максимова Сидорова за член на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
2. Избира Кристина Максимова Сидорова за заместник-председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 14 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
4406