Народно събрание
брой: 49, от дата 20.6.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните

 

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Павел Димитров Шопов като член на Комисията по земеделието и храните.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 14 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
4403