Национална служба за охрана, Министерство на вътрешните работи
брой: 49, от дата 20.6.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.8


Инструкция № 1400 от 12 юни 2017 г. за взаимодействието между Националната служба за охрана и Министерството на вътрешните работи

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № 1400 от 12 юни 2017 г.
за взаимодействието между Националната служба за охрана и Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се урежда взаимодействието между Националната служба за охрана (НСО) и Министерството на вътрешните работи (МВР) при изпълнение на дейностите, възложени им със закон.
(2) Взаимодействието по ал. 1 има за цел да осигури своевременно и законосъобразно изпълнение на законовите задачи на двете ведомства при максимална ефективност чрез оптимално използване на наличните ресурси.
Чл. 2. (1) Взаимодействието между НСО и МВР се осъществява под общото ръководство на началника на НСО и министъра на вътрешните работи.
(2) Оперативното взаимодействие на национално ниво се ръководи от главния секретар на МВР и началника на НСО или от оправомощени от тях длъжностни лица.
(3) Непосредственото ръководство и координацията се осъществяват от началниците на структурни звена в НСО и ръководителите на основните структури на МВР.
Раздел II
Области и форми на взаимодействие
Чл. 3. Взаимодействието между НСО и МВР се осъществява при:
1. осигуряване охраната на лица и обекти по смисъла на настоящата инструкция;
2. мероприятия, определени като подлежащи на охрана по Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО);
3. задържане на лица;
4. обмен на информация;
5. планиране, организиране и провеждане на обучение на служителите на двете ведомства.
Чл. 4. Взаимодействието по чл. 3 се осъществява чрез извършването на оперативни, технически, охранителни или други специализирани дейности, свързани с организирането и провеждането на съвместни действия от НСО и МВР.
Раздел III
Взаимодействие при осъществяване на охрана на лица, обекти и при участие в мероприятия или дейности с краткосрочен характер
Чл. 5. (1) Оперативните дежурни центрове/части на НСО и МВР незабавно се уведомяват при:
1. получаване на информация за предстоящо мероприятие, което налага извършването на съвместни действия;
2. непосредствено възникнала необходимост от извършване на съвместни действия при дейности с краткосрочен характер;
3. изменение на оперативната обстановка.
(2) Информацията по ал. 1, т. 1 и 2 се съобщава и писмено.
Чл. 6. (1) При необходимост от извършване на съвместни действия при провеждане на мероприятия или дейности с краткосрочен характер с участието на охранявани по реда на ЗНСО лица НСО и МВР незабавно се уведомяват посредством оперативните си дежурни центрове/части.
(2) Когато действията по ал. 1 са свързани с провеждане на мащабно мероприятие, началникът на НСО уведомява главния секретар на МВР, като в този случай могат да изготвят съвместен план за организирането и провеждането им.
Чл. 7. Ръководителите по чл. 2 преценяват информацията, свързана с оперативната обстановка, планират, организират, координират и поставят конкретни задачи за участващите служители в съвместното действие.
Чл. 8. Служителите, на които са възложени задачи по ръководство, свързани с организирането и провеждането на съвместни действия, осъществяват координация помежду си, като:
1. обобщават и анализират получената информация, свързана с извършване на съвместните действия;
2. предоставят наличните програми, схеми, таблици и друга актуална информация;
3. обсъждат необходимостта от предприемане на действия за елиминиране или намаляване на рисковете за безопасността при провеждане на съвместните действия;
4. проучват мястото, посетителите и възможните маршрути за придвижване;
5. уточняват местата на моторните превозни средства в кортежа, начина на придвижване и комуникация между служителите на НСО и МВР;
6. определят периметъра, подлежащ на охрана, като включват в него обекти, транспортни средства и маршрути, свързани с предвидено пребиваване и придвижване на охраняваните лица;
7. идентифицират възможните за извършване на посегателство места, както и начина на извеждане/евакуация на охраняваните лица;
8. определят начина на охрана и зоните на отговорност;
9. съвместно извършват проверка на надеждността на системите за физическа защита на обектите, в които предстои провеждането на мероприятие или дейност с краткосрочен характер;
10. предоставят наличните данни за лица, притежаващи или носещи огнестрелно оръжие в близост до охраняваните обекти;
11. установяват присъствието на лица, осъществяващи дейност по Закона за частната охранителна дейност в обектите и районите, в които предстои провеждането на съвместните действия, като уточняват реда за взаимодействие с тях;
12. определят необходимостта от осигуряване на екипи на пожарната безопасност и защита на населението, както и такива за замерване за химически, биологически и радиоактивни вещества в обектите и районите на посещение на охраняваните лица;
13. се информират за състоянието на оперативната обстановка, съгласуват предстоящите дейности и предприемат съвместни действия за изпълнение на поставените задачи;
14. уточняват начина на комуникация и обмен на информация помежду си и механизмите за координация и съгласуване с ръководителите на съвместно мероприятие или дейност с краткосрочен характер;
15. при необходимост се запознават с плановете си за охрана.
Чл. 9. По време на провеждане на съвместни действия ръководителите на силите и средствата от НСО и МВР обменят информация, координират действията си и вземат решения в зависимост от състоянието на оперативната обстановка за реализирането на съвместните задачи.
Чл. 10. По изключение, при непосредствено възникнала необходимост от извършване на съвместни дейности с краткосрочен характер, определените служители от НСО и МВР се информират за специфичните обстоятелства и определят начина на взаимодействие.
Чл. 11. При необходимост по искане на НСО ръководителите на:
1. Главна дирекция „Национална полиция“ и областните дирекции на МВР осигуряват безпрепятственото придвижване по маршрутите за движение в страната при пилотиране или съпровождане на транспортните средства на охраняваните лица;
2. Главна дирекция „Гранична полиция“ и регионалните дирекции „Гранична полиция“ осигуряват придвижване и преминаване на охраняваните и охраняващите ги лица и транспортни средства през граничните контролно-пропускателни пунктове на страната.
Чл. 12. (1) Взаимодействието при охрана на обекти, определени като подлежащи на охрана в закон или акт на Министерския съвет, по който НСО и МВР имат задължения, както и на такива по месторабота и местоживеене на охранявани лица, се осъществява въз основа на планове за взаимодействие.
(2) Плановете по ал. 1 се изготвят след писмено искане от началника на НСО до главния секретар на МВР.
(3) Планът по ал. 1 включва:
1. цел;
2. общи положения;
3. задачи, ръководство, сили и средства;
4. ред за действие.
(4) Плановете по ал. 1 се изготвят в 30-дневен срок от датата на постъпване на искането по ал. 2.
(5) Плановете по ал. 1 се изготвят от началниците на структурни звена в НСО, пряко ангажирани за охраната на съответния обект, и ръководителите на териториалните звена в МВР.
(6) Плановете по ал. 1 се утвърждават от началника на НСО и главния секретар на МВР или от оправомощени от тях длъжностни лица.
(7) Плановете по ал. 1 се актуализират при необходимост, но не по-малко от веднъж на три години.
Чл. 13. За създаване и поддържане на условия, необходими за осигуряване безопасността на охраняваните лица в обектите на тяхното пребиваване, по писмено искане на НСО се сформират съвместни екипи за:
1. проверка на надеждността на елементите за физическа защита;
2. събиране и обработване на информацията, свързана с оперативната обстановка в района на охранявания обект;
3. изготвяне на препоръки до компетентните органи.
Чл. 14. При осъществяване на съвместни действия при охрана на лица и обекти служителите от НСО и МВР могат да ползват съвместно превозни средства на едно от двете ведомства, както и взаимно да си предоставят средства за комуникация.
Чл. 15. (1) По изключение, при напускане на територията на Република България във връзка с изпълнение на служебни задължения, служителите на НСО могат да предават зачисленото им служебно огнестрелно оръжие за съхранение на съответното териториално звено на МВР (районно управление, гранично полицейско управление или граничен контролно-пропускателен пункт) по установения за това в МВР ред.
(2) Алинея 1 се прилага, когато в съответното структурно звено са налични нормативноустановените условия за съхранение на оръжието, както и когато това не противоречи на международноправен акт, по който Република България е страна.
Чл. 16. Участието на служители от Специализирания отряд за борба с тероризма за изпълнение на съвместни действия между МВР и НСО става след писмено искане на началника на НСО или от оправомощен от него служител и разпореждане на главния секретар на МВР.
Чл. 17. За резултатите от проверка, свързана с изпълнение на задачи за откриване, идентифициране и неутрализиране с технически средства и специализирани кучета на взривни устройства, техните компоненти или обекти със съмнение за наличие на взривно устройство, се съставя протокол по образец – приложение № 1, който се подписва от отговорните служители от НСО и МВР.
Раздел IV
Взаимодействие при задържане на лица по реда на Закона за Националната служба за охрана
Чл. 18. В случаите, когато при изпълнение на възложени задачи офицерите и сержантите от НСО задържат лице, дежурният център на НСО уведомява оперативната дежурна част/оперативния дежурен център на компетентната териториална структура на МВР.
Чл. 19. (1) Задържаното лице се предава от офицера или сержанта от НСО, съставител на протокола по образец – приложение № 2, на полицейския орган.
(2) В случаите, когато съставителят на протокола е различен от офицера или сержанта, извършил задържането, това се отразява в протокола по ал. 1, като се записват името и длъжността на офицера или сержанта, извършил задържането.
Чл. 20. Офицерът или сержантът от НСО предава на полицейския орган копие на документа от извършения медицински преглед на задържаното лице.
Раздел V
Информационен обмен и взаимодействие
Чл. 21. По отношение на охранявани лица и обекти, отнасящи се към дейности или мероприятия, освен в случаите по чл. 5, оперативните дежурни центрове/части на НСО и МВР взаимно се уведомяват и за:
1. наличие на данни за терористични заплахи;
2. наличие на застрашаващи прояви и поведение на лица;
3. възникнали масови нарушения на обществения ред;
4. въведени временни ограничения на движението;
5. възникнали големи пожари, промишлени аварии и природни бедствия;
6. възникнало пътнотранспортно произшествие с моторно превозно средство на НСО;
7. извършени тежки престъпления;
8. получена информация, свързана със заплаха за сигурността на охраняваните лица и обекти;
9. друга информация, имаща отношение към охраняваните лица и обекти.
Чл. 22. (1) За осигуряване на обмен на информация по електронен път през интернет се създават точки за контакт.
(2) Точките за контакт по ал. 1 в МВР и НСО се определят със заповед на началника на НСО и главния секретар на МВР или оправомощени от тях длъжностни лица.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Охранявани лица“, по отношение на които се осъществява взаимодействие между НСО и МВР, са лицата, на които са осигурени лична охрана и специализиран транспорт, постова охрана и специализиран транспорт или лична и постова охрана и специализиран транспорт.
2. „Мащабно мероприятие“ е голямо събитие с международно значение (политически срещи на високо ниво, големи социални събития, олимпийски игри и др.), при които се осъществява взаимодействие и координация със структури на Европейския съюз, НАТО и/или други международни организации и държави.
3. „Точки за контакт“ са електронни пощенски кутии, служители и телефони за контакт.
4. „Обект“ е сграда, комплекс от сгради, части от тях и прилежащите им площи, съоръжения или част от съоръжения или обособен район с определени граници.
Заключителни разпоредби
§ 2. Тази инструкция се издава на основание чл. 37, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 6 и чл. 36, ал. 8 от Закона за Националната служба за охрана.
§ 3. Настоящата инструкция отменя Инструкция № Iз-723 от 2007 г. за взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и Националната служба за охрана при президента на Република България (ДВ, бр. 40 от 2007 г.).
Началник на Националната служба за охрана: ген.-лейт. д-р Ангел Антонов
За министър на вътрешните работи: Красимир Ципов
Приложение № 1  към чл. 17
ПРОТОКОЛ
за извършена проверка за наличие на взривни устройства, техните компоненти или обекти със съмнение за наличие на взривно устройство
Днес, ___.___.20___ г., за времето от ___,___ ч. до ___,___ ч.
екип от служители на _______________________________________________________    
при _________________________ съвместно със служители от _________________________,
отговарящи за сигурността на провежданото мероприятие,
извърши проверка на: _______________________________________________________________________,
                                          (наименование на обекта)
адрес на обекта __________________________________________________________________________
Цел на проверката: установяване наличието на взривни устройства, техните компоненти или обекти със съмнение за наличие на взривно устройство.
Основание ___________________________________________________________________________________
Проверката на обекта бе извършена ________________________________________________________________________
                                                          (визуално/с технически средства/специализирани кучета)
Забележка: _________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Констатации:
В резултат на извършената проверка _______________________________________________________
(бяха открити/не бяха открити)
взривни устройства, техните компоненти или обекти със съмнение за наличие на взривно устройство.
Предприети мерки след извършената проверка:
Считано от ___,___ ч. на ___.___.20___ г. охраната и пропускателният режим в обекта се
поема от служителите от _______________________, отговарящи за сигурността на провежданото
мероприятие, като при проверка и пропускане на
посетители ______________________________________ използвани технически средства.
                 (ще бъдат/няма да бъдат)
 

Отговорeн за сигурността на обекта служител:
_____________________
Ръководител на екипа на МВР:
_______________________
(име, фамилия и длъжност)
_______________________
(име, фамилия)
 
_______________________
(подпис)
(подпис)

 
Приложение № 2  към чл. 19, ал. 1
ПРОТОКОЛ
за задържане и предаване на задържано по реда на Закона за Националната служба за охрана лице
Днес, ___.___.20___ г., в ___,___ ч. в ________________________________________________________
                                                    (мястото на задържането)
подписаният/ата ___________________________________________________________________________
                              (име, презиме и фамилия на офицера/сержанта от НСО)
на длъжност: ______________________________________ в Националната служба за охрана,
съставих протокола за задържане по реда на Закона за Националната служба за охрана на лицето: _______________________________________________________________________________________,
(име, презиме и фамилия на задържаното лице)
ЕГН/ЛНЧ: ________________________________, и постоянен или настоящ адрес:
______________________________________________________________________________________________
Длъжност, име, презиме и фамилия на офицера/сержанта, извършил
задържането, ако е различен от съставителя на протокола:
______________________________________________________________________________________________
Описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Описание на предметите, които са открити и иззети от задържаното лице, ако е извършен обиск:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Обяснения или възражения на задържаното лице, ако е направило такива:
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Име, презиме и фамилия, ЕГН, постоянен или настоящ адрес на свидетеля/ите (при наличие на такива):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
За задържанато лице е уведомена ____________________________________________ прокуратура
___________________________________________________________________________________________________________
(при възможност се посочва име на прокурор)
На задържаното лице _________ осигурено
                           (е/не е)
телефонно обаждане съгласно чл. 36, ал. 5 от Закона за Националната служба за охрана.
Номер и дата на документа за извършен медицински преглед: __________________________
Приложения, неразделна част от протокола:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(Посочват се, ако има такива. На отделен лист/листове се описват обстоятелствата, за отразяването на които мястото в образеца е недостатъчно. Съставителят на протокола датира и подписва на всяка страница изготвените от него приложения.)

Съставил протокола:
_______________________
Задържано лице:
_______________________
(подпис)
(подпис)

Предадох задържания и иззетите от него и описани
по-горе предмети на ___.___.20___ г. в ___,___ ч.
в _____________________________________.
(посочва се мястото)
_____________________________________________________________________________________
      (име, презиме, фамилия и длъжност на офицера/сержанта от НСО)
                                                                        _____________________
                                                             (подпис)
Приех задържания и иззетите от него и описани по-горе
предмети на ___.___. 20___ г. в ___,___ч. в ________________________________________.
 (посочва се мястото)
_______________________________________________________________________________________
       (име, презиме, фамилия и длъжност на полицейския орган)
                                                                        _____________________
                                                                (подпис)
4375