Министерство на вътрешните работи
брой: 49, от дата 20.6.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.8


Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-533 от 2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в Министерството на вътрешните работи

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-533 от 2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 36 от 2015 г.)
§ 1. В заглавието на инструкцията думите „държавните служители в Министерството на вътрешните работи“ се заменят със „служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи“.
§ 2. В чл. 1 думите „държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1“ се заменят със „служителите по чл. 142, ал. 1 и 3“, а думите „и по § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)“ се заличават.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „държавните служители“ се заменят със „служителите по чл. 1“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Обучението по ал. 1 се организира от Академията на МВР (АМВР) и ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР и се провежда от АМВР и в структурите по чл. 37 ЗМВР.“
3. В ал. 3 думите „Държавните служители“ се заменят със „Служителите по чл. 1“.
§ 4. В чл. 4 думите „Държавните служители в МВР“ се заменят със „Служителите по чл. 1“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Валентин Радев
4369