Върховен административен съд
брой: 49, от дата 20.6.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.18


Решение № 6289 от 18 май 2017 г. по административно дело № 6560 от 2016 г.

 

РЕШЕНИЕ № 6289 от 18 май 2017 г.
по административно дело № 6560 от 2016 г.
Върховният административен съд на Република България – седмо отделение, в закрито заседание на осемнадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав: председател: Соня Янкулова, членове: Павлина Найденова, Весела Андонова, изслуша докладваното от председателя Соня Янкулова по адм. дело № 6560/2016.
Производството е по чл. 175, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по почин на съда.
При извършена служебна проверка съдът констатира, че с диспозитива на постановеното Решение № 5937 от 12.05.2017 г. по административно дело № 6560/2016 г. на Върховния административен съд е обявил нищожността на Заповед № 8121з-791 от 28.10.2014 г. на министъра на вътрешните работи.
Видно от мотивите на решението, съдът ясно и недвусмислено е формирал воля за обявяване на нищожността на Заповед № 8121з-437 от 28.04.2016 г. на министъра на вътрешните работи. Заповед № 8121з-791 от 28.10.2014 г. е първата заповед, с която на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с ал. 1 ЗМВР министърът на вътрешните работи определя размерите на допълнителните възнаграждения за полагане на труд през нощта между 22,00 и 06,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, условията и реда за тяхното изплащане на държавните служители в Министерството на вътрешните работи. Тази заповед не е предмет на съдебен контрол. Предмет на съдебен контрол е Заповед № 8121з-437 от 28.04.2016 г. на министъра на вътрешните работи, с която Заповед № 8121з-791 от 28.10.2014 г. е изменена.
Въпреки ясно изразената воля в мотивите на Решение № 5937 от 12.05.2017 г. за обявяване на нищожността на Заповед № 8121з-437 от 28.04.2016 г. на министъра на вътрешните работи в решението (диспозитива) съдът е посочил, че обявява нищожността на Заповед № 8121з-791 от 28.10.2014 г. на министъра на вътрешните работи. Налице е несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в текста на решението (диспозитива).
С оглед на това съдът следва да отстрани явната фактическа грешка, като промени диспозитива на Решение № 5937 и вместо „Заповед № 8121з-791 от 28.10.2014 г.“ следва да се чете „Заповед № 8121з-437 от 28.04.2016 г.“.
Водим от горното и на основание чл. 175, ал. 2 АПК, Върховният административен съд
РЕШИ:
Допуска поправка на Решение № 5937 от 12.05.2017 г. на Върховния административен съд по административно дело № 6560/2016 г., като изразът „Заповед № 8121з-791 от 28.10.2014 г.“ да се чете „Заповед № 8121з-437 от 28.04.2016 г.“.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването.
Председател: Георги Колев
4363