Българска народна банка
брой: 49, от дата 20.6.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.5


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 102 от 2010 г., бр. 30 и 59 от 2011 г., бр. 27 от 2014 г. и бр. 69 и 95 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 5, т. 3 думите „един месец“ се заменят с „три месеца“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след цифрата „1“ се поставя запетая и се добавя „2“;
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 3 след думата „декларация“ се добавя „и документи“;
г) точка 4 се отменя.
2. В ал. 2:
а) в т. 6 след цифрата „1“ се поставя запетая и се добавя „2“;
б) точка 7 се отменя;
в) в т. 10 думата „декларации“ се заменя с „декларация“, а думите „4 и“ се заличават.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Вписването, отказът за вписване и заличаването на представител или клон на платежна институция от БНБ във водения от нея регистър по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи се извършва със заповед на подуправителя, ръководещ управление „Банково“, на основанията, предвидени в чл. 26 от Закона за платежните услуги и платежните системи.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Българската народна банка поддържа списък на платежните институции, лицензирани в други държави членки, които извършват на територията на Република България включените в лиценза им платежни услуги чрез клон, представител или директно, за които са изпълнени изискванията на чл. 30 от Закона за платежните услуги и платежните системи.“
§ 4. В чл. 7a се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „представител“ се добавя „за предходната календарна година“.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и представянето на БНБ на отчета по чл. 48, ал. 1.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Платежната институция предоставя на БНБ информацията и документите по ал. 3 в срок до един месец считано от настъпване на някое от обстоятелствата по ал. 1.“
§ 5. В чл. 11 ал. 2 се отменя.
§ 6. Член 12 се отменя.
§ 7. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) Вписването, отказът за вписване и заличаването на представител или клон на дружество за електронни пари от БНБ във водения от нея регистър по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи се извършва със заповед на подуправителя, ръководещ управление „Банково“, на основанията, предвидени в чл. 77е от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(7) В регистъра при БНБ се вписват и дружествата за електронни пари, лицензирани в Република България, които извършват дейност директно или чрез клон или извършват посочените в ал. 2 дейности чрез представител на територията на друга държава членка след изпълнение на изискванията по чл. 77е от Закона за платежните услуги и платежните системи.“
2. Създава се нова ал. 8:
„(8) Българската народна банка поддържа списък на дружествата за електронни пари, лицензирани в други държави членки, които извършват дейност директно или чрез клон или извършват посочените в ал. 2 дейности чрез представител на територията на Република България, за които са изпълнени изискванията по чл. 77е от Закона за платежните услуги и платежните системи.“
3. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.
§ 8. В чл. 39а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „представител“ се добавя „за предходната календарна година“.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и представянето на БНБ на отчета по чл. 48, ал. 2.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Дружеството за електронни пари предоставя на БНБ информацията и документите по ал. 3 в срок до един месец считано от настъпване на някое от обстоятелствата по ал. 1.“
§ 9. В чл. 42 ал. 2 се отменя.
§ 10. Член 43 се отменя.
§ 11. Членове 45 – 48 се изменят така:
„Задължение на операторите на платежни системи, платежните институции и дружествата за електронни пари за незабавно уведомяване
Чл. 45. (1) Операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента незабавно уведомяват БНБ:
1. ако платежоспособността им е застрашена;
2. ако са предприели съществен преглед и/или осъвременяване на информационните системи или ако са започнали разработването на нов пакет услуги, които в значителна степен засягат състоянието на информационната технология, при промени, свързани с функционалността на платежната система, както и при промени, свързани с наличността и сигурността на извършваните от тях допълнителни дейности по предоставяне на технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги от доставчици на платежни услуги;
3. за извършени тестове на оборудването;
4. за резултатите от анализи, извършени във връзка с присъщите на системата операционни и сетълмент рискове;
5. при неплатежоспособност или прекратяване на участници в системата;
6. при възникване на проблеми при функционирането на платежната система или при възникване на проблеми, свързани с наличността и сигурността на извършваните от тях допълнителни дейности, освен оперирането на платежните системи с окончателност на сетълмента, за които са лицензирани, когато тези дейности представляват предоставяне на технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги от доставчици на платежни услуги;
7. при всякакви други събития, които могат да имат отношение към оперирането на платежната система или към наличността и сигурността на извършваните допълнителни дейности по предоставяне на технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги от доставчици на платежни услуги.
(2) Платежните институции и дружествата за електронни пари незабавно уведомяват БНБ в следните случаи:
1. ако платежоспособността им е застрашена;
2. ако собственият капитал на платежната институция е спаднал под по-голямата от стойностите по чл. 8 или по чл. 9 от Закона за платежните услуги и платежните системи, съответно собственият капитал на дружеството за електронни пари е спаднал под по-голямата от стойностите по чл. 77а или по чл. 77б, ал. 2 – 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
Отчетност на операторите на платежни системи
Чл. 46. (1) Операторите на платежни системи предоставят на БНБ за нуждите на платежния надзор отчет за операциите на всяка оперирана от тях платежна система с окончателност на сетълмента за всяко тримесечие на календарната година. Отчетът се представя в управление „Банково“ на БНБ до края на месеца, следващ отчетния тримесечен период.
(2) Операторите на платежни системи предоставят на БНБ на годишна база отчет за дейността на всяка оперирана от тях платежна система с окончателност на сетълмента във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 1409/2013 на Европейската централна банка от 28 ноември 2013 г. относно статистика на плащанията. Отчетът се представя в управление „Банково“ на БНБ до края на втория календарен месец, следващ отчетния годишен период.
(3) Операторите на платежни системи предоставят на БНБ за нуждите на платежния надзор за всяко тримесечие на календарната година отчет за извършените от тях допълнителни дейности освен оперирането на платежните системи с окончателност на сетълмента, за които са лицензирани, когато тези дейности представляват предоставяне на технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги от доставчици на платежни услуги. Отчетът се представя в управление „Банково“ на БНБ до края на месеца, следващ отчетния тримесечен период.
(4) Подуправителят, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, определя с указания формата и съдържанието на отчетите по ал. 1 – 3.
Отчетност на участниците в платежните системи
Чл. 47. (1) Участниците в платежните системи с окончателност на сетълмента предоставят на БНБ за нуждите на платежния надзор отчет за изпълнени нареждания за превод към платежните системи за всяко тримесечие на календарната година. Отчетът се представя в управление „Банково“ на БНБ до края на месеца, следващ отчетния тримесечен период.
(2) Подуправителят, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, определя с указание формата и съдържанието на отчета по ал. 1.
Отчетност на доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари
Чл. 48. (1) Доставчиците на платежни услуги предоставят на БНБ за нуждите на платежния надзор отчет за предоставените от тях платежни услуги за всяко тримесечие на календарната година. Отчетът се представя в управление „Банково“ на БНБ до края на месеца, следващ отчетния тримесечен период.
(2) Издателите на електронни пари предоставят на БНБ за нуждите на платежния надзор отчет за издадените, разпространените и изкупените обратно от тях електронни пари за всяко тримесечие на календарната година. Отчетът се представя в управление „Банково“ на БНБ до края на месеца, следващ отчетния тримесечен период. Издателите на електронни пари, които предоставят и платежни услуги, представят на БНБ отчета по ал. 1 за тези услуги.
(3) Доставчиците на платежни услуги предоставят на БНБ на годишна база отчет за предоставените от тях платежни услуги във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 1409/2013 на Европейската централна банка от 28 ноември 2013 г. относно статистика на плащанията. Отчетът се представя в управление „Банково“ на БНБ до края на втория календарен месец, следващ отчетния годишен период.
(4) Подуправителят, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, определя с указание формата и съдържанието на отчетите по ал. 1 – 3.“
§ 12. Създава се чл. 48a:
„Контрол за верността на данните и допълнителни сведения
Чл. 48a. Българската народна банка може да изисква от лицата – обект на платежен надзор, допълнителна информация и да предприема други мерки за проверка на данните в отчетите по чл. 10, 41, 46, 47 и 48.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Отчетите по чл. 46, ал. 1 и 3, чл. 47, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 и 2 за 2018 г. се представят в управление „Банково“ на БНБ на шестмесечна база до края на месеца, следващ отчетния шестмесечен период.
§ 14. Кредитни институции, лицензирани в други държави членки, които към датата на влизане на тази наредба в сила са извършвали чрез представители на територията на Република България включените в лиценза им платежни услуги по изпълнение на налични парични преводи, са длъжни да приведат в съответствие с наредбата дейността си до 1 април 2018 г., до която дата БНБ поддържа списък на техните представители, при спазване на изискванията на чл. 22 от Закона за кредитните институции и представяне от кредитната институция на информацията по чл. 7, ал. 1.
§ 15. Тази наредба се издава на основание чл. 10, ал. 2 и ал. 4, т. 8, чл. 22, ал. 2, чл. 25, ал. 5, чл. 77, ал. 3 и чл. 113 от Закона за платежните услуги и платежните системи, приета е с Решение № 84 от 8.06.2017 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 юли 2017 г. с изключение на § 11, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.
Управител: Димитър Радев
4317