Народно събрание
брой: 91, от дата 14.11.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.13


Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България

 

РЕШЕНИЕ
за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 4 май 2017 г. (ДВ, бр. 37 от 2017 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава Николай Кирилов Петров като министър на здравеопазването.
2. Избира Кирил Миланов Ананиев за министър на здравеопазването.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 10 ноември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
8662