Народно събрание
брой: 91, от дата 14.11.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.12


Решение за попълване състава на пос­тоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа

 

РЕШЕНИЕ
за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Евгения Даниелова Ангелова за основен представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 9 ноември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
8658