Българска народна банка
брой: 91, от дата 14.11.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.22


Наредба за допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 102 от 2010 г., бр. 30 и 59 от 2011 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 69 и 95 от 2016 г. и бр. 49 от 2017 г.)
§ 1. Създава се глава осма:
„Глава осма
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И ДОКУМЕНТИ
Чл. 50. (1) Заявителят не представя документи и информация по чл. 5, 17 и 37, когато лицата, управляващи и представляващи заявителя и членовете на неговите органи за управление и надзор, са членове на управителния съвет (съвета на директорите) или надзорния съвет на лицензирана от БНБ банка или са членове на Управителния съвет на БНБ.
(2) Заявителят не представя документи и информация по чл. 6, ал. 2 и 5, чл. 18, ал. 1 и 4 и чл. 38, ал. 1 и 4, когато юридическото лице, което притежава или е записало квалифицирано дялово участие, или с което заявителят се намира в тесни връзки, е БНБ или лицензирана от БНБ банка.
(3) Българската народна банка може да поиска предоставяне на допълнителни документи и информация за лицата по ал. 1 и 2 за удостоверяване спазването на съответните изисквания съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 10, ал. 2, чл. 77, ал. 3 и чл. 94, ал. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи и е приета с Решение № 159 от 1.11.2017 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
Управител:  Димитър Радев
8507