Народно събрание
брой: 91, от дата 14.11.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

 

УКАЗ № 227
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, приет от 44-то Народно събрание на 1 ноември 2017 г.
Издаден в София на 8 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 55 от 2015 г., бр. 39 и 50 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При съставяне на акт за раждане на български гражданин, роден извън територията на Република България, бащиното му име, когато липсва в преписа по чл. 72, ал. 1, се вписва в акта, ако това е писмено заявено от родителите на лицето или друг законен представител.“
2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
§ 2. В чл. 72, ал. 3 в текста преди т. 1 думите „без изменение“ се заличават.
§ 3. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) По административен ред български гражданин, роден извън територията на Република България, може да поиска бащиното му име да бъде вписано в акта за раждане, ако то липсва в съставения акт. Когато лицето е непълнолетно, вписването се извършва с писмено заявление от родителите му.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „чл. 19а“ се заменят със „закона“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 1 ноември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
 Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
8445