Народно събрание
брой: 74, от дата 12.9.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за попълване състава на Комисията по земеделието и храните

 

РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по  земеделието и храните
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Георги Тенев Станков за член на Комисията по земеделието и храните.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 7 септември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
6701