Народно събрание
брой: 74, от дата 12.9.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.1


Решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта

 

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по  въпросите на децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Запрев Динев като член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
2. Избира Теодора Радкова Георгиева за член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 7 септември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
6699