Народно събрание
брой: 74, от дата 12.9.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.1


Решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.

 

РЕШЕНИЕ
за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна  каса за 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване
РЕШИ:
Приема Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 7 септември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
6698