Президент на Републиката
брой: 14, от дата 13.2.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.6


Указ № 31 за освобождаване на генерал-лейтенант Ангел Александров Анто­нов от длъжността началник на Националната служба за охрана

 

УКАЗ № 31
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, т. 1 от Закона за Националната служба за охрана
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам генерал-лейтенант Ангел Александров Антонов от длъжността начал­ник на Националната служба за охрана.
Издаден в София на 7 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
1256