Министерски съвет
брой: 14, от дата 13.2.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.19


Постановление № 19 от 8 февруари 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни плащания по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г. в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер до 30 946 хил. лева.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София, като възмездна финансова помощ, подлежаща на възстановяване съгласно чл. 2, и се разходват целево за погасяване на задължения на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София, по Втори облигационен заем от 2007 г.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 се възстановяват от „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София, по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до 28 декември 2020 г.
(2) За невъзстановени в пълен размер суми в срока по ал. 1 върху непогасената част се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
Чл. 3. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 2 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
1223