Министерски съвет
брой: 14, от дата 13.2.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.18


Постановление № 18 от 8 февруари 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 240 070 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. във връзка с изплащане на обезщетения през 2018 г. по решения № 181, 292, 312, 510 и 755 на Министерския съвет от 2017 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система“ по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да извърши налагащите се от чл. 1, ал. 1 промени по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
1222