Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
брой: 14, от дата 13.2.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.19


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

 

КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (обн., ДВ, бр. 16 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 33 ал. 3 се изменя така:
„(3) Общата численост на администрацията е 30 щатни бройки, разпределени по структурни звена и длъжности съгласно приложението.“
§ 2. В преходните и заключителни разпоредби § 1 се изменя така:
„§ 1. Правилникът е приет на основание чл. 71, ал. 3, т. 1 от Закона за независимия финансов одит с Решение № 16 от 31.01.2017 г. на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и е изменен с Решение № 146 на КПНРО от 24.10.2017 г. и с Решение № 14 на КПНРО от заседание, проведено на 6.02.2018 г.“
§ 3. В приложението към чл. 33 се правят следните изменения:
1. След думите „численост на администрацията“ числото „28“ става „30“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. експерти „Анализ и оценка на риска“ – 3.“
Председател: Ваня Донева
1180