Министерство на правосъдието
брой: 25, от дата 24.3.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.54


Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № И-1 от 2016 г. за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

 

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № И-1 от 2016 г. за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори (ДВ, бр. 31 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2 след думите „документ с нотариално удостоверен подпис“ се добавя „или на документ с нотариално удостоверяване на подпис и съдържание, извършени едновременно“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 след думата „документи“ се добавя „и/или сканирани образи на документи“, а след думите „с нотариално удостоверени подписи“ се добавя „или с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно,“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „нотариално удостоверяване на подпис“ се добавя „и до сканирани образи на документи с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно:“.
2. Създава се нова т. 9:
„9. чл. 137, ал. 1, т. 2, 4 и т. 5, предложение първо и т. 7 ТЗ – решения на общото събрание, съответно решения на едноличния собственик на капитала;“.
3. Досегашните т. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 стават съответно т. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21.
4. Създават се нови т. 22 – 25:
„22. чл. 8, ал. 3 от Закона за особените залози (ЗОЗ) – съгласие на заложния кредитор за разпореждане със заложеното имущество;
23. чл. 10, ал. 3, изр. последно ЗОЗ и чл. 194, ал. 3, изр. последно ДОПК – декларация на заложния кредитор с вписан особен залог за актуалния размер на вземането;
24. чл. 14, ал. 1 ЗОЗ – съгласието на пред­ходните заложни кредитори за вписване на следващ залог;
25. чл. 17, ал. 3 ЗОЗ – съгласието на заложен кредитор за разпореждане и повторно залагане на заложеното вземане;“.
5. Създава се т. 26:
„26. чл. 18, ал. 2 ЗОЗ – съгласието на заложен кредитор за разпореждане и повторно залагане на заложената ценна книга;“.
6. Досегашните т. 21 и 22 стават съответно т. 27 и 28.
7. Създава се т. 29:
„29. чл. 21, ал. 5 ЗОЗ – съгласие на заложен кредитор за преобразуване на залогодателя по реда на глава шестнадесета от ТЗ;“.
8. Досегашната т. 23 става т. 30 и в нея думите „чл. 27, ал. 2 ЗОЗ“ се заменят с „чл. 27, ал. 4 ЗОЗ“.
9. Създава се т. 31:
„31. чл. 27, ал. 5, т. 1 – 3 ЗОЗ – съгласие на заинтересованите лица при вписване на промени във вписани обстоятелства относно залог;“.
10. Досегашната т. 24 става т. 32 и в нея думите „чл. 27, ал. 4 ЗОЗ“ се заменят с „чл. 27, ал. 6 ЗОЗ“.
11. Създават се т. 33 и 34:
„33. чл. 32, ал. 5 ЗОЗ – съгласия на предходни заложни кредитори за вписване пристъпване към изпълнение по ЗОЗ от последващ кредитор;
34. чл. 46, ал. 4 ЗОЗ – съгласие на управителя на предприятието за назначаването му.“
§ 4. В чл. 7, предложение 4 след думата „идентификатор“ се добавя „или имена“.
§ 5. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8.При извършване на проверката на основание чл. 21, т. 8 от Закона за търговския регистър (ЗТР) и констатиране на липса на въведена информация относно нотариално удостоверяване на подписи или нотариално удостоверяване на подписи и съдържание, извършени едновременно, както и при несъответствие на представените документи и въведените данни за тях или сканирани образи на документи в информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, преди да предприеме действията по чл. 22, ал. 5 ЗТР, длъжностното лице по регистрацията извършва проверка в кантората на нотариуса чрез технически средства за дистанционна комуникация – по телефона или електронната поща на нотариуса. При отрицателен резултат от проверката – липса на пълно извлечение или сканиран образ на проверявания документ във функционалния модул по чл. 9а, т. 4 от Наредба № 32 от 1997 г., се предприемат действия съгласно чл. 22, ал. 5 ЗТР.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.
Министър:
Мария Павлова
2020