Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 1 от 10.4.2012
 

Решение № РД-02-14-977 от 10.04.2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 Пощенски код: 1202
 За контакти: Дирекция "Жилищна политика"
 Електронна поща: d_yordanova@mrrb.government.bg
 Факс: 02 9872517
 Адрес: ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19
 Град: София
 Лице за контакт: Десислава Йорданова, директор на дирекция
 Интернет адрес на възложителя: www.mrrb.government.bg
 Телефон: 02 9405665
 Интернет адрес на профила на купувача: http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=profile_customer&invitation=0
 Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: регионално развитие и благоустройство
 Вид на възложителя: Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 65, ал. 3 от ЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 17:00
 Брой дни
 Дата: 09/05/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 17:00
 Дата: 30/04/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 Час: 10:00
 Дата: 10/05/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни: 120
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 30

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Услуги

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: За всяка сграда Изпълнителят по настоящата поръчка следва да обследва за установяване на допустимостта на сградата по видими белези (установяване по видими белези на съответствие със съществените изисквания към строежите чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ). За целите на тази предварителна оценка на допустимостта Изпълнителят следва да извърши: оглед на сградата по видими белези; оценка на състоянието на сградните елементи; оценка на общата устойчивост на сградата по видими белези; идентифициране на необходимостта от изпълнение на конструктивни мерки, които не са допустими по проекта, но изпълнението им е необходимо условие за обновяване на сградата за енергийна ефективност (пример: балкони/тераси в аварийно състояние, които следва да бъдат ремонтирани/възстановени от собствениците предварително). Изпълнителят попълва контролен лист за оценка на допустимостта на сградата по видими белези. За сградата, на която по видими белези е дадена оценка за съхранена носеща способност на сградната конструкция и елементите, следва да се направи детайлно обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ (с изключение на ал. 1, т. 6) и изготвяне на технически паспорт на сградата.

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание: Обособена позиция 2: Извършване на обследвания на многофамилни жилищни сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а ЗУТ за територията на Северен централен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Свищов; Обособена позиция 6: Извършване на обследвания на многофамилни жилищни сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по член 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ за територията на Югоизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък;

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00028
 Уникален номер: 0006
 Уникален номер: 2012
 Номер: 77
 Дата: 23/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: РД-02-14-429
 Дата: 23/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X: ДАТА на изпращане на настоящото решение

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 10/04/2012