Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 2 от 9.4.2012
 

Решение № МТ-04-2171 от 04.04.2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: "Мини Марица -изток" ЕАД
 Пощенски код: 6260
 За контакти: ОП"Търговски" - ет. 6
 Електронна поща: i_videva@marica-iztok.com
 Факс: 0417 83363
 Адрес: гр. Раднево, ул. "Г. Димитров" № 13
 Град: гр.Раднево
 Лице за контакт: Ирена Видева - Експерт търговия,
 Интернет адрес на възложителя: www.marica-iztok.com
 Телефон: 0417 83304/3130/
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя
 Вид на възложителя

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност: Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 86, ал. 9 от ЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 15:00
 Брой дни
 Дата: 26/04/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 15:00
 Дата: 17/04/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: Управление на ММИ ЕАД, гр. Раднево, зала № 1 - Партер
 Час: 10:30
 Дата: 27/04/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Договаряне с обявление

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Услуги

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Обект на настоящата процедура е:
- изработка на отливки от цветни метали (бронз и алуминий) с груба механична обработка за тежкото минно оборудване и ГТЛ;
- разработка на конструктивна и технологична документация по обекта на поръчката.
Отливките да се доставят грубо механично обработени с припуск за окончателна обработка от 10 мм по външен и вътрешен диаметър и 2 мм по челата. Всички услуги ще се извършват по документация на Възложителя. При липса на документация Изпълнителят трябва да разработи такава, която да се съгласува с Възложителя.

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00265
 Уникален номер: 0054
 Уникален номер: 2012
 Номер: 121
 Дата: 27/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: МТ - 04 - 1468
 Дата: 22/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Р България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X: ДАТА на изпращане на настоящото решение

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 04/04/2012

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

 Трите имена: Евгени Георгиев Стойков

Длъжност:

 Длъжност: Изпълнителен Директор

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ПРЕКРАТЯВАМ

II. Прекратявам

 Тип на процедура

II.1): Правно основание

 Правно основание

Правно основание

 точка

II.2): Вид на процедурата

 Процедура по ЗОП/НВМОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата

II.3): Обект на поръчката

 Обект на поръчката

II.4) Мотиви за прекратяване на процедурата

 Мотиви

II.5) Описание на предмета на поръчката

 Описание

II.6) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се прекратява процедурата

 Описание

II.7) Най-ниска оферирана цена

 Най-ниска оферирана цена

III: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

CIII. Публикувано обявление

 Уникален номер
 Уникален номер
 Уникален номер
 Номер
 Дата

IV: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер
 Дата

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: Друга информация

 Друга информация

VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

VII. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

 Трите имена

Длъжност:

 Длъжност