Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 2 от 4.4.2012
 

Решение № МТ-04-2170 от 2.04.2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: "Мини Марица-изток"ЕАД
 Пощенски код: 6260
 За контакти: отдел "Търговски", етаж 6, стая №13
 Електронна поща: r_dimitrova@marica-iztok.com
 Факс: 0417 83363
 Адрес: ул."Георги Димитров" - №13
 Град: Раднево
 Лице за контакт: Росица Димитрова - Експерт "Търговия"
 Интернет адрес на възложителя: www.marica-iztok.com
 Телефон: 0417 82765
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя
 Вид на възложителя

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност: Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 65, ал. 3 от ЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 11:00
 Брой дни
 Дата: 27/04/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 15:00
 Дата: 17/04/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място
 Час: 13:00
 Дата: 27/04/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Услуги

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Обект на настоящата поръчка е получаването на оборотен кредит под формата на овърдрафт с кредитен лимит до 6 000 000 лв., при следните условия: Цел на кредита: за оборотни средства - за заплащане на разходи свързани с осъществяване на текущата производствена и търговска дейност на “Мини Марица Изток” ЕАД, при временен недостиг на собствени парични средства. Вид на обезпечението по кредита: без обезпечение. Договорът за кредит се сключва след получаване на разрешение от Принципала – „БЕХ” ЕАД – гр.София.

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00265
 Уникален номер: 0068
 Уникален номер: 2012
 Номер: 119
 Дата: 27/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: МТ-04-1493
 Дата: 23/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул."Витоша" - №18
 Град: София
 Интернет адрес: http://cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: РБългария

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X: ДАТА на изпращане на настоящото решение

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 02/04/2012