Преглед на обществена поръчка


 Доставки
 Номер 1 от 4.4.2012
 

Решение № Р-177 от 3.04.2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: МБАЛ "Света Марина" - ЕАД, Варна
 Пощенски код: 9010
 За контакти: Маркетинг
 Електронна поща: officeub@mail.bg
 Факс: 052 302932
 Адрес: бул. "Христо Смирненски" 1
 Град: Варна
 Лице за контакт: Николай Николов
 Интернет адрес на възложителя: www.svetamarina.com
 Телефон: 052 302932
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: Здравеопазване
 Вид на възложителя: Публичноправна организация

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: чл. 26, ал. 1, т. 1, б. "а" от ППЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 16:30
 Брой дни
 Дата: 23/04/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 16:30
 Дата: 26/03/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: Пресцентър на първи етаж във високото тяло на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна
 Час: 10:00
 Дата: 24/04/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни: 90
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 12

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Доставки

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Доставка и монтаж на нов циклотронен комплекс за нуждите на МБАЛ “Света Марина” - ЕАД

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00502
 Уникален номер: 0002
 Уникален номер: 2012
 Номер: 35056407
 Дата: 21/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: Р-96
 Дата: 17/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X: ДАТА на изпращане на настоящото решение

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 03/04/2012