Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 1 от 27.3.2012
 

Решение № РД-09-12-1 от 23.03.2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: ДП "Пристанищна инфраструктура"
 Пощенски код: 1574
 За контакти: Директор на дирекция "Инфраструктура, акватория и собственост"
 Електронна поща: n.ceneva@bgports.bg
 Факс: 02 8079966
 Адрес: бул. "Шипченски проход" No 69
 Град: София
 Лице за контакт: Наташа Ценева
 Интернет адрес на възложителя: www.bgports.bg
 Телефон: 02 8079937
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя
 Вид на възложителя

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност: Пристанищни дейности

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 65, ал. 2 от ЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 17:00
 Брой дни
 Дата: 09/04/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 17:00
 Дата: 16/03/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: ГУ на ДП "Пристанищна инфраструктура", гр. София, бул. "Шипченски проход" Nо 69, ет. 4, заседателна зала
 Час: 11:00
 Дата: 10/04/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Услуги

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Настоящият проект предвижда проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура, като част от реализиране на общата европейска политика за подобряване условията за движение на плавателните съдове по р. Дунав и българските морски пространства. Изграждането на Географска информационна система (ГИС), в която да се поддържа информация за пристанищната инфраструктура, площи, сгради, съоръжения, пътни и железопътни терминали, складове, прилежаща акватория и т.н. ще осигури по-добро обслужване на корабите и съответно подобряване на условията за корабоплаване. ГИС данните ще бъдат достъпни за потребителите, чрез Националния портал за пространствени данни, който се изгражда и поддържа от Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Чрез портала ще се осъществява връзката с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). Териториалният обхват на проекта включва пристанищата за обществен транспорт с национално значение: 1. ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА включва: Варна-изток, Варна-запад, ТЕЦ Езерово, Петрол, Леспорт, Фериботен комплекс - Варна, Балчик; 2. ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС включва: Бургас-изток, Бургас-запад, Росенец, Несебър; 3. ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ включва: Русе-изток, Русе-център, Русе-запад, Силистра, Фериботен терминал - Силистра, Тутракан, Свищов, Фериботен терминал - Никопол и Сомовит; 4. ПРИСТАНИЩЕ ЛОМ включва: Лом и Оряхово; 5. ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН включва: Видин-център, Видин-юг, Видин-север и Фериботен комплекс – Видин.

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 01158
 Уникален номер: 0001
 Уникален номер: 2012
 Номер: 041007
 Дата: 07/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: РД-09-12
 Дата: 03/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" No 18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X: ДАТА на изпращане на настоящото решение

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 23/03/2012