Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 3 от 23.3.2012
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

 Официално наименование: Община Долна баня
 Пощенски код: 2040
 Място/места за контакт: Община Долна баня, град Долна баня 2040, обл. Софийска, ул. "Търговска" 134
 E-mail: obshtinadb@abv.bg
 Факс: 07120 2120
 Пощенски адрес: ул. "Търговска" 134
 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Град: Долна баня
 На вниманието на: Петър Георгиев Трифонов
 Адрес на възложителя: www.dolna-banya.net
 Телефон: 07120 2005
 Адрес на профила на купувача
 Страна: България

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

 От името на други възложители
 Основна дейност на възложителя: общи обществени услуги
 Вид на възложителя: регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставенo от възлагащия орган:

 Заглавие: Избор на изпълнител за инженеринг за проект "Реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационната мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Долна баня и курорт Долна баня"

ІІ.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството

 Място: Община Долна баня
 код NUTS: BG412

ІІ.3) Настоящото обявление обхваща рамково споразумение

 Рамково споразумение: НЕ

ІІ.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

Ако е известна, прогнозна стойност на строителството, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Партиди: ДА
 Прогнозна стойност
 Описание: Поръчката обхваща две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране и строителство на пречиствателна станция на отпадни води (ПСОВ) с довеждаща инфраструктура – гр. Долна баня и курорт Долна баня, и Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, доизграждане и модернизиране на канализационната и съпътстваща водопроводна мрежи и съоръженията по тях за гр. Долна баня и курорт Долна баня”
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 71220000: Архитектурно проектиране
 Доп. предмети: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
 Доп. предмети: 45332000: Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

ІІ.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

Предвидена дата за (ако е известна) начало на процедурите за възлагане

 Предвидена дата за начало
 Дата за завършване
 дни
 Дата за начало
 Срок на действие в месеци

ІІ.7) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA): НЕ

ІІ.8) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат (ако са известни и само в случай на поръчки за строителство):

 Условия: Финансирането ще бъде осигурено по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, Приоритетна ос 1 - „Подобравяне и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в алгомерации между 2000 и 10 000 екв.ж.; ще бъде извършвано авансово, междини и окончателно плащане.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

 Запазени поръчки
 Запазени поръчки

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Поръчка, свързана с проект и/или програма, финансирана от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма: ДА
 Проект/програма: Поръчката е свързана с Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Долна баня и курорт Долна баня и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Долна баня и курорт Долна баня, по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, Приоритетна ос 1 - „Подобравяне и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в алгомерации между 2000 и 10 000 екв.ж.;

VI.2) Допълнителна информация (в приложимите случаи):

 Допълнителна информация: Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 24.02.2012 г. 

VІ.3) Информация относно общата нормативна рамка

 Данъчно законодателство
 Закрила на заетостта и условия на труд
 Законодателство в областта на опазването на околната среда

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 24/02/2012

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

ІІ) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно данъците

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

ІІІ) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната среда

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

IV) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно закрилата на заетостта и условията на труд

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция №

 Заглавие: Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране и строителство на пречиствателна станция на отпадни води (ПСОВ) с довеждаща инфраструктура – гр. Долна баня и курорт Долна баня
 : 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране и строителство на пречиствателна станция на отпадни води (ПСОВ) с довеждаща инфраструктура – гр. Долна баня и курорт Долна баня във връзка с интегриран проект, финансиран по Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 71220000: Архитектурно проектиране
 Доп. предмети: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
 Доп. предмети: 45332000: Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

3) Количество или обхват

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Съгласно ЗУТ и актовете по прилагането му
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

4) Предвидена различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за продължителност на поръчката (в приложимите случаи)

Предвидена дата за (ако е известна)

 Дата
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Допълнителна информация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция №

 Заглавие: Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, доизграждане и модернизиране на канализационната и съпътстваща водопроводна мрежи и съоръженията по тях за гр. Долна баня и курорт Долна баня”
 : 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, доизграждане и модернизиране на канализационната и съпътстваща водопроводна мрежи и съоръженията по тях за гр. Долна баня и курорт Долна баня”, във връзка с интегриран проект, финансиран по Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 71220000: Архитектурно проектиране
 Доп. предмети: 45332000: Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

3) Количество или обхват

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Съгласно ЗУТ и актовете по прилагането му
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

4) Предвидена различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за продължителност на поръчката (в приложимите случаи)

Предвидена дата за (ако е известна)

 Дата
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Допълнителна информация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)